7. týden po Velikonocích

Milé sestry a bratři,
zasílám vám modlitby na dva týdny 17.5. –30.5.

Liturgický kalendář:
17.5. – 6. neděle po Velikonocích
18.5. Jan I., římský biskup a mučedník
24.5. – 7. neděle po Velikonocích, Seslání Ducha Svatého – Letnice
25.5. Svatodušní pondělí
26.5. Jan Kalvín, reformátor
27.5. Augustin z Canterbury, biskup a misionář
28.5. Germanus, mnich a pařížský biskup
29.5. Litoměřičtí husité, mučedníci
30.5. Mistr Jeroným Pražský, mučedník / Prokop Holý, zvaný Veliký, kněz a hejtman / Lipany 1434

Myšlenka na týden:
„Nelze slovy vypovědět, jak velice nás Pán miluje! Jen v Duchu svatém je možné tuto lásku poznat. A duše modlícího se zná Ducha svatého.“
Silván z hory Athos

Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase)

1.) část
Veliký Bože, prosíme o tvého Svatého Ducha, zveme jej do našich srdcí, aby nás naplňoval a pozvedal vzhůru do tvé nekonečné milosti.

V Písmu čteme: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Duch Boží.“ Veliký Bože, prosíme o Ducha Božího, který je s tebou od věčnosti spjat a dává život celému stvoření. Ať nás oživuje, jako oživil i zemi, která byla pustá a temná.

Dobrý Bože, prosíme tě, sešli Ducha Svatého na naši církev, ať se staneme společenstvím radostným a autentickým. Ať je naše církev obrazem tvé lásky a moudrosti. Ať prožíváme svátosti opravdově, ať se modlíme z moci Ducha a denně nacházíme sílu ve tvém Duchu.

Nekonečný Bože, pomáhej nám naplňovat pozemské dny naší práce a našeho poslání v tomto světě. Buď s námi a veď nás po své cestě světla a požehnání.

„Bože, prosíme tě: Naplň nás svým Duchem Svatým, stejně jako jsi jím naplnil apoštoly o jeruzalémských Letnicích, abychom v něm byli sjednoceni ke cti a chvále tvého jména spolu s Ježíšovou matkou Marií, s apoštoly, mučedníky a vyznavači, i se všemi svědky víry ze všech časů a míst v jediný tvůj svatý lid. Pamatuj na církev na celém světě, na všechny své služebníky a služebnice. Sešli svého Svatého Ducha na nás, kteří jsme zde shromážděni, na celou církev, na všechny lidi a na celé tvorstvo.“
liturgická modlitba

2.) část
Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby.
(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář…)

Vnitřní modlitba:
Duchu Svatý, přijď! (Modlíme se v duchu, kdekoli jsme.)

Pax et bonum.
Juraj Jordán Dovala, biskup