Archiv autora: Petr Šandera

Diecézní pouť na Horu sv. Klimenta

Iz 42, 1-7/ Ř 1, 16-17/ Mt 28, 16-20

Milí poutníci a poutnice, poutníčata,

vítám vás na Hoře sv. Klimenta. Zde bylo jedno z center cyrilometodějské misie na Moravě. Místo modlitby, usebrání a studia, místo dokončení slovanského překladu liturgických knih. Zde byly uloženy ostatky sv. papeže Klimenta, které soluňští bratři našli na krymském Chersonésu, a odtud je pak je nesli do Říma, kde jsou dodnes uloženy v bazilice San Clemente. Možná si to neuvědomujeme, ale setkáváme se na jakési duchovní křižovatce Evropy: Chersonés, Byzanc, Hora sv. Klimenta a Řím.

Zde si dnes připomínáme své věrozvěsty Cyrila a Metoděje, jejich druhy a žáky. Oni přinesli evangelium z Řecka sem a odtud se pak šířilo k ostatním Slovanům.

(Pokračování textu…)

Ordinace a instalace biskupa Juraje J. Dovaly

8. května L. P. 2013

Sk 1, 1-14/ Ef 1, 15-23/ L 24, 46-53

Slavíme ordinaci nového biskupa. Den před Nanebevstoupením Páně. (Proto ta čtení.) Ordinace a čekání na ducha. To se nádherně doplňuje.

Písmo před námi otevírá krásný obraz církve. Učedníci shromáždění na jednom místě se svorně a vytrvale modlí spolu s matkou Páně Marií. Společně vyhlížejí a očekávají dar Ducha a s ním pak své vyslání do světa.

Uchovejme v sobě tento obraz církve.

(Pokračování textu…)

Výročí vzniku CČSH

21Nenávidím vaše svátky, zavrhl jsem je, ani vystát nemohu vaše slavnostní shromáždění. 22Když mi přinášíte zápalné oběti a své oběti přídavné, nemám v nich zalíbení, na pokojnou oběť z vašeho vykrmeného dobytka ani nepohlédnu. 23Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. 24Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok. 25Připravovali jste mi obětní hody a přídavné oběti po čtyřicet let na poušti, dome izraelský?

(Am 5, 21–25)

11Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. 12Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme se ve zbroj světla. 13Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, 14nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

(Ř 13, 11–14)

(Pokračování textu…)

Povídání o církvi

Církvi k narozeninám

Klubíčko- Brno, Botanická 7/1/2013

 

 

Začnu provokativními otázkami:

Je církev důležitá?

Potřebujeme ji?

Nevystačí si každý sám se svou vírou?

Jaký význam má církev pro náš každodenní život?

Jak bychom na tuto otázku odpověděli svým známým mimo církev? (Pokračování textu…)

Pán přichází…

Pán se blíží. Je na cestě k nám… Nevíme, kolik času ještě zbývá. Víme, že se s ním nakonec setkáme. Uvidíme ho a poznáme pohled jeho očí. Uslyšíme jeho hlas. To, co bylo zatím v náznaku, prožijeme naplno. A bude v onen den světlo velké… (píseň 203)

Těšíme se na toto setkání s ním? Rozechvěje se naše srdce radostí, když na to pomyslíme? Co s námi tato zpráva vůbec „dělá“? Takové může být naše adventní sebezpytování. Stojí za to dát si tuto „práci“.

Jak tento čas naplnit? Snažit se víc modlit a číst Boží slovo a taky zkusit ticho. Brzké stmívání a dlouhé večery nás k  tomu mohou inspirovat. Sednout si ve světle svíčky a pomodlit se. Odpočinout si a obrátit své myšlenky k Pánu.

(Pokračování textu…)

Sobota velikonoční- diecézní shromáždění

Sk 2, 41-47/ Ko 3, 1-10/ Mk 16, 9-16

 Ad Col. Zaměřme svou pozornost dnes na čtení z Listu Kolosským. Část jsme slyšeli na Boží hod.

Slyšet slovo společně. Podívat se na sebe. Jsme tu: Kristovo tělo. Jsme tu: lidé na společné cestě. Do nebeského Jeruzaléma. Patříme do jedné diecéze. Spojuje nás Kristus. On je vprostřed nás.

Jen se na chvíli ztišme. Naslouchejme mu. Mysleme na něho i na ty, kdo tu jsou s námi, a také na ty, kdo tu sice nejsou fyzicky, ale patří do církve. Jak nám zní Boží slovo v tomto našem sejití?

(Pokračování textu…)

Poděkování za 60 let Brněnské diecéze CČSH

Celý jubilejní rok rozjímáme nad základními duchovními ctnostmi: VÍROU, LÁSKOU a NADĚJÍ (1 Te 5, 8). Dnešní bohoslužbu zaměřujeme k naději. Vzpomínáme. Děkujeme. Ale také si uvědomujeme, že Pán má s námi další záměry. On je naší budoucností. MY HO VYHLÍŽÍME A ČEKÁME.

Dnes mezi lidmi najdeme málo naděje. Spíš nejistotu a strach. Kde najít naději, která by nebyla iluzí a neskončila zklamáním?

POZORNĚ ČÍST PÍSMO. Pavel v úryvku z Římanům tím myslí především Tóru a Proroky – SZ. Není to lehká četba. Samé boje, selhání, zajetí, vysvobození a nové zajetí… Ale hlavní smysl?BŮH ZŮSTÁVÁ VĚRNÝ. Nenechá svůj lid úplně zabloudit a ztratit se. Mohl by, ale neudělal to. Odtud čerpáme naději, že to nevzdá ani s námi.

(Pokračování textu…)

„BÝT MOSTEM…“

Pastýřský list k blížícímu se jubileu diecéze

„Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.“ – 1 Te 5,6

 

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

V tomto čase vrcholí jubilejní rok naší církve. Během tohoto roku jsme společně přemýšleli nad posláním, které jsme přijali od Pána. Na této cestě nás provází citát z 1. listu apoštola Pavla Tessalonickým připomínající hodnoty víry, lásky a naděje.

Naším posláním je žít a dosvědčovat tyto hodnoty. Náš zájem má patřit všem oblastem, kde jde o důstojný život,  o pravdu a spravedlnost, zkrátka o „věc“ evangelia a Ježíše Krista. (Pokračování textu…)

Biblické zamyšlení

Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: „V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.´“
Tedy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.“ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Matouš 2, 1-12

Hlavní poselství slavnosti Zjevení Páně (jinak také nepřesně Tří králů) je možno vyjádřit takto: JEŽÍŠ, jehož narození jsme o vánocích slavili, JE SPASITELEM VŠECH LIDÍ A NÁRODŮ. On ve své osobě a životě, který vrcholí obětí na kříži, spojuje rozptýlené a rozdělené lidstvo.

(Pokračování textu…)

Křest Páně

Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život. Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: »Vydej!« a jihu: »Nezadržuj!« Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země, každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil.“ (Izajáš 43, 1-7) (Pokračování textu…)