Biskupové brněnské diecéze CČSH

Hlavním centrem Církve československé (CČS) na Moravě se bezprostředně po jejím vzniku v roce 1920 stala Olomouc, vedle ní se však nová církev rozvíjela i v dalších místech včetně zemského hlavního města Brna. Zatímco se Olomouc stala sídlem diecéze a moravského biskupa, bylo Brno dějištěm diecézních shromáždění církve. Ustavující diecézní shromáždění, které zvolilo první diecézní radu, se tu konalo 18. srpna 1921. Další významné diecézní shromáždění se zde uskutečnilo v srpnu 1924, kdy byl ThDr. Jan Rostislav Stejskal zvolen správcem moravské diecéze (o rok později biskupem). Význam Brna, v němž se do roku 1940 utvořilo sedm náboženských obcí (farností), byl také důvodem občas se v meziválečném období objevujících snah o přesun sídla moravské diecéze z Olomouce do Brna. Město se stalo sídlem generálního vikariátu pro jižní a západní Moravu, který lze pokládat za zárodek budoucí diecéze.

Po roce 1945 byl církvi přidělen rohový dům v centru Brna na třídě Edvarda Beneše (dnes Joštova třída), který se stal místem schůzí diecézní rady moravské diecéze a sídlem Diecézního svazu sociální práce zřízeného v roce 1946. V domě na Joštově třídě se usídlil také Akademický klub Tábor – organizace brněnských vysokoškolských studentů československého vyznání založená v roce 1946.

Růst významu Brna v rámci moravské diecéze spolu se změnami administrativního členění státu vyústil ve zřízení samostatné brněnské diecéze CČS v roce 1950. Ustavující diecézní shromáždění nové diecéze vzniklé rozdělením dosavadní moravské diecéze na dvě menší (brněnská, olomoucká) se konalo 19. listopadu 1950. Prvním brněnským biskupem byl zvolen dosavadní plukovník duchovní vojenské služby Václav Janota. Diecéze spravovala 41 náboženských obcí sdružených v pěti okrscích a jako své sídlo dál užívala dům na Joštově třídě.

Obvod brněnské diecéze se výrazně změnil zejména po roce 1960, kdy k ní přibyla skupina farností z východní Moravy. Po úmrtí prvního biskupa Václava Janoty (1970) vedli diecézi biskupové Karel Pudich (1971-1981) a Rudolf Medek (1981-1988), za nichž došlo k vybudování diecézního pracovního střediska v Pisárkách a snížení počtu náboženských obcí v rozlehlé diecézi.

Za episkopátu Vratislava Štěpánka (1989-1999) se církvi otevřely dosud netušené možnosti, které využívá především ve veřejném diakonickém, misijním i kulturním působení. Za biskupa Petra Šandery (1999-2013) se diecéze orientovala na výrazné zduchovnění své práce projevující se mimo jiné pořádáním kazatelských kursů, duchovních cvičení a pestrou nabídkou vzdělávacích seminářů. V současné době se brněnská diecéze dělí na tři vikariáty (Brno, Východní Morava, Vysočina), v nichž působí 39 náboženských obcí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.