Biskup

Prohlášení biskupů Církve československé husitské k uprchlické krizi

Situace kolem uprchlické krize eskaluje a rozděluje naši společnost. V souvislosti s aktuálním děním si klademe otázky: Na jakých hodnotách stojí současná Evropa a naše společnost? Jsme skutečně křesťané? Trápí nás utrpení a bolest druhých?
Jistě, že tato situace je složitá a musí se řešit politicky. Lidem, kteří opouštějí své země před válkou a násilím, by bylo nejlépe ve svých domovech, tam, kde se narodili. Vynasnažíme se jim nyní konkrétně pomoci a po stabilizaci bezpečnostní situace v jejich rodných zemích jsme ochotní být nápomocni s jejich návratem.

Uvědomujeme si, že je nezbytné řešit především příčiny, ne jenom následky.

Odmítáme však všechny předpojaté projevy nesnášenlivosti, které jsou v rozporu s naší vírou a Kristovým evangeliem.
Proto vyzýváme věřící Církve československé husitské, všechny křesťany a lidi dobré vůle: Pomáhejme společně bezbranným a strádajícím lidem, kteří prchají před smrtí a násilím. Projevujme lásku, soucit a solidaritu v duchu slov našeho Pána Ježíše Krista: „Byl jsem hladový a dali jste mi jíst. Byl jsem na cestě, a ujali jste se mě.“ (Mt 25,31-46).

Tomáš Butta, Juraj Dovala, Filip Štojdl, Rudolf Göbel, Pavel Pechanec, David Tonzar, Jan Hradil

Modlitba diecéze 13. 9. – 19. 9. 2015

Liturgický kalendář:
13.9. – 16. neděle po Duchu Svatém / Jan Zlatoústý (Chrysostom), biskup
14.9. Tomáš Garrigue Masaryk, připomínka
16. 9. Ludmila, kněžna
17. 9. Hildegarda z Bingenu, abatyše a pomocnice chudých / Cyprián z Kartága, biskup a mučedník

Myšlenka na týden:
„Oko za oko a svět bude slepý.
Nenásilí je první přikázání mé víry.“
Mahátmá Gándhí

(Pokračování textu…)

Modlitba diecéze 6. 9. – 12. 9.

Milé sestry a bratři,

situace kolem uprchlické krize kulminuje a rozděluje společnost. Kladu si otázky: Kdo jsme? Jsme skutečně křesťané, jsme civilizované národy? Trápí nás utrpení a bolest druhých?
Prosím vás, pomáhejte bezbranným lidem, kteří prchají před smrtí a násilím. Projevujte lásku, soucit a solidaritu. Každý máme doma „spoustu“ nepotřebných věcí, na webu www.pomocuprchlikum.cz je uvedeno mnoho možností.
Jistě, že tato situace je složitá a musí se řešit politicky. Samozřejmě, že těm lidem by bylo nejlíp ve svých domovech, tam, kde se narodili. (To by byl ideální stav – kdyby nebyla válka, nemuseli by opouštět domovy.) Ano, je potřeba řešit příčiny, ne následky… Ty argumenty znám.
Xenofobní projevy tady raději nezmiňuji, i když jsem se s nimi mezi křesťany taky setkal. Je mi to líto a stydím se, jde to daleko za hranicí křesťanství.
Prosím vás, my světovou politiku neovlivníme, nemáme dosah na mnoho věcí, ale co můžeme ovlivnit je TADY a TEĎ. Podat láhev s vodou, bagetu, přikrýt dekou, pohladit… a modlit se!

Zasílám vám modlitby na týden 6.9. – 12.9.

(Pokračování textu…)

Povídání o církvi

Církvi k narozeninám

Klubíčko- Brno, Botanická 7/1/2013

 

 

Začnu provokativními otázkami:

Je církev důležitá?

Potřebujeme ji?

Nevystačí si každý sám se svou vírou?

Jaký význam má církev pro náš každodenní život?

Jak bychom na tuto otázku odpověděli svým známým mimo církev? (Pokračování textu…)

„BÝT MOSTEM…“

Pastýřský list k blížícímu se jubileu diecéze

„Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.“ – 1 Te 5,6

 

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

V tomto čase vrcholí jubilejní rok naší církve. Během tohoto roku jsme společně přemýšleli nad posláním, které jsme přijali od Pána. Na této cestě nás provází citát z 1. listu apoštola Pavla Tessalonickým připomínající hodnoty víry, lásky a naděje.

Naším posláním je žít a dosvědčovat tyto hodnoty. Náš zájem má patřit všem oblastem, kde jde o důstojný život,  o pravdu a spravedlnost, zkrátka o „věc“ evangelia a Ježíše Krista. (Pokračování textu…)

Náboženským obcím, radám starších, diecézní orgánům, členům Brněnské diecéze CČSH

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

Jak jistě víte, příští rok si budeme připomínat 90. výročí založení naší církve a na podzim také 60. výročí ustavení naší diecéze. Vezměme tato výročí jako vzácnou příležitost k poděkování za Boží věrnost a ochranu, kterou jsme po léta směli zakoušet, ale také především jako příležitost k zamyšlení se nad námi a naším posláním v současném světě. Prosíme Vás o spolupráci při přípravě oslavy těchto výročí. Konkrétně se jedná o tyto úkoly:

  1. V diecézi připravujeme k tomuto výročí publikaci, která stručně představí minulost i současnost její i každé její obce a každé iniciativy s diecézí spojené (Betanie-Křesťanská pomoc; Diecézní duchovní péče; Akademický klub Tábor, Tiskové středisko; Diecézní centrum setkávání na Lipové; Partnerské kontakty s Essenem a další.) Prosíme rady starších o spolupráci při přípravě této publikace. Promyslete a pošlete nejlépe v elektronické podobě do 31. 8. t. r. na adresu diecéze krátké představení své obce (iniciativy, sdružení), její minulosti, současnosti, aktivit, které v ní probíhají; případně i plánů do budoucna. Vše v rozsahu 10 řádků. K tomu připojte 1-2 fotografie. Vámi dodané materiály budou dále ve spolupráci s Vámi redakčně zpracovány. (Pokračování textu…)

Velikonoční pozdrav

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“
L 24, 32-34

Sestry a bratři,

zdravím Vás v tomto velikonočním čase tradičním pozdravem východních křesťanů: „Kristus vstal z mrtvých! – Vpravdě vstal z mrtvých!“

V tomto čase se vracíme k evangelním příběhům o setkání se Vzkříšeným Kristem. Jsou to zvláštní příběhy, velmi realistické, strohé, neučesané. Dávají ještě tušit prvotní zmatek, nejistotu, ale taky obrovskou sílu z tohoto setkání. Tušíme, že i v nás otevírají a probouzejí něco nového. Zpřítomňují v nás zkušenost setkání se Vzkříšeným. Ta tvoří pramen života a dynamiky církve. Sestry a bratři, necítíte touhu poznat tuto zkušenost víc a osobněji, přiblížit se jí? Netoužíte po prožití podobné radosti, jakou učinili učedníci na počátku o Velikonocích? (Pokračování textu…)

Postní čas

… v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno …
 Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
 2 K 5, 19-6, 1. 2c

 Milé sestry, milí bratři,

začínáme dnes postní čas. Jako jednotlivci, ale taky jako společenství se připravujeme na Velikonoce.

Na cestu této přípravy Vám posílám krátké slovo z 2. Listu Korintským s prosbou a přáním, abychom si uvědomili, že právě nyní se nám otvírá vhodná příležitost obnovit náš vztah k Bohu. Všichni to potřebujeme. Každý máme oblasti života, kde jsme se vzdálili Bohu, druhým lidem i sobě samým a zatoulali se. (Pokračování textu…)