Nezařazené

Odkazy na jiné zdroje

Dokument o Milušce Havlůjové, člence CČSH, která byla za komunizmu tvrdě perzekvována

web: Česká televize

Přímý přenos První adventví bohoslužby na ČT2:

web: Česká televize

Tisková konference k Noci kostelů

Informační poznámka.

web: Noc kostelů

Církev československá husitská: S Janem Křtitelem v Brně na Lipové

Článek o duchovních cvičeních s rozhovorem.

web: Parlamentni listy

Přímý přenos bohoslužeb z Botanické přenášený v Českém rozhlase:

Přenos přenos byl provázen velkou nepřízní techniky. Na straně NO Botanické to byly varhany, kterým v polovině bohoslužeb, těsně před kázáním zadřelo ložisko u motoru vzduchotechniky. Dále se objevily výpadky v přenosu, které způsobovaly kratičká hluchá místa. 

audio: ČRo – archiv

Přenosy bohoslužeb v Českém rozhlase na rok 2011:

web: ČRo

Vánoční promluva patriarchy Tomáše Butty, 24.12.2010:

video: Czech TV – archiv

60. výročí diecéze, 27.11.2010: 

fotografie: picasa – No Botanicka

Vernisáž výstavy praporů, 7.11.2010:

fotografie: picasa – NO Botanicka

Diplomová práce jedné studentky:

odkaz: dokument pdf

Co o nás říká wikipedie:

odkaz: wikipedie

Modlitba ke štědrovečernímu stolu

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele
Protože navštívil a vykoupil svůj lid
A vzbudil nám mocného spasitele
Z rodu Davida, svého služebníka.
Lukáš 1,68-69

Pane, vyznáváme, že je málo chvil v našem životě, kdy jsme přístupni tvé tajuplné přítomnosti. Vánoce jsou časem, kdy nám není zatěžko ztišit se a naslouchat hudbě tvé blízkosti. Chceme být pokorní a dát ti přednost před ostatními hluky, hřmoty a lákadly. Tobě nemusíme nic dlouze vyprávět. Ty znáš naše city, myšlenky i jednání. Tobě odevzdáváme všechno – dobré i zlé, příjemné i bolestné. Prosíme tě, uzdrav naše zranění, dej sílu k odpuštění, obnov vyčerpané zdroje energie a požehnej naší radosti z krásných lidských vztahů, z poznání tvého stvoření, z dobrých věcí, které se podařily. Tvé světlo, které smíme vnímat o Vánocích, ať nás provází a nikdy nezhasne.

Amen.

Diakonie a sociální péče v Brně

Slezská diakonie

Středisko ELIADA

Kamenná 21, 639 00 Brno; tel. 543 210 691; www.eliada.cz; eliada@slezskadiakonie.cz

Poskytuje odlehčovací služby a osobní asistenci pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (0 – 18 let).

Poradna rané péče DOREA

Kamenná 21, 639 00 Brno; tel. 543 212 551; www.dorea.cz; rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Terénní služba, jejímž cílem je podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým vývojem od 0 do 7 let věku dítěte.

Diakonie Českobratrské církve evangelické Brno

Centrum denních služeb – Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel. 549 242 279; www.iri.cz/diakonie/; brno@diakoniecce.cz

Posláním centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich zdravotního stavu

Pečovatelská služba – Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel. 549 242 279; www.iri.cz/diakonie/; brno@diakoniecce.cz

Pečovatelská služba Diakonie ČCE je terénní sociální služba poskytovaná v domácnostech na území města Brna lidem, kteří mají sníženou schopnost zvládnout sami svoje základní životní potřeby. Posláním tohoto střediska je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho přirozeném domácím prostředí. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Chráněné bydlení Ovečka pro lidi s duševním onemocněním – Hrnčířská 27, 602 00 Brno

BETÁNIE – křesťanská pomoc Československé církve husitské

betanie@seznam.cz. Nabízí ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech; pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem; duchovní, kulturně-společenskou a osvětovou činnost pro seniory a postižené; pořádá rekondiční pobyty pro seniory; poskytuje poradenskou službu sociálně-právní, psychologickou a zdravotní.

Domov důstojného stáří v Brně .- Maloměřicích, Borky 7, tel: 545 230 775, dds.brno@volny.cz Pobytová služba pro 70 seniorů a domov se zvláštním režimem,

Tyršova 173, Hrušovany u Brna, tel: 547 214 759, vm.hrusovany@volny.cz Pobytová služba pro 17 seniorů s duševními nemocemi.

Armáda spásy

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

Mlýnská 25, 602 00 Brno; tel. 543 212 530; www.armadaspasy.cz; reditel_adbrno@armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Mlýnská poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Staňkova 4, 602 00 Brno; tel. 543 212 530; www.armadaspasy.cz; reditel_adbrno@armadaspasy.cz

Azylový dům Staňkova poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu dospělým osobám a rodičům s dětmi žijícím v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Komunitní centrum Körnerova

Körnerova 1, 602 00 Brno; tel. 545 244 880; kckornerova_brno@armadaspasy.cz

Posláním Nízkoprahového centra pro děti a mládež je bránit sociálnímu vyloučení dětí z cílové skupiny prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a základním sociálním poradenstvím.

Posláním Komunitního centra je poskytovat seniorům, případně invalidním občanům z okolí duchovní a sociální pomoc při udržení jejich přirozených vazeb vztahových i sociálních a pomáhat rozvíjet jejich důstojný život.

Diecézní charita Brno – Římskokatolická církev

Ústředí: tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno; tel. 545 213 456; www.dchbrno.caritas.cz; dchbrno@caritas.cz
Existuje anonymní Charitní linka důvěry: tel. 561 410 668. Je v provozu 24 hod. denně. Poskytuje pomoc s akutními problémy, v tísni, při ohrožení života apod.

Oblastní charita Brno: Žižkova 3, 602 00 Brno; tel: 545 210 672

Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany:

Domov pokojného stáří Kamenná –  Kamenná 29, 639 00 Brno; tel: 543 213 266, tel. 543 212 845; dpsk.brno@caritas.cz

Pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory. Pracovníci domova podporují běžný způsob života klinetů. Kladou důraz na respektování lidské důstojnosti, na podporu vědomí vlastní hodnoty jedince a na zachování kvality života ve stáří.

Denní a přechodný pobyt – Strnadova 14, 628 00 Brno; dpp.brno@caritas.cz

Poskytuje služby seniorům z Brna a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a to formou pobytové služby na přechodnou dobu do tří měsíců. Umožňuje nezbytný odpočinek pečujícím osobám a řešení nepříznivé sociální situace rodiny, a tím zabraňuje sociálnímu vyloučení seniora z jeho přirozeného prostředí.

Domov sv. Anežky – dům s pečovatelskou službou – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz
Domov sv. Anežky poskytuje ubytování na základě nájemní smlouvy lidem zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým, kteří potřebují k zvládání svých denních aktivit pomoc druhé osoby.
Chráněné bydlení sv. Anežky – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz
Posláním služby je v rámci individuálního bydlení celodenně poskytovat podporu a pomoc při zvládání běžných denních aktivit.

Charitní ošetřovatelská služba – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 467, 605 209 613; chos.brno@caritas.cz

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Charitní pečovatelská služba – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz

Posláním charitní pečovatelské služby je poskytování služby seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům města Brna, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Diecézní charita Brno – Římskokatolická církev

Služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem:

EFFETA denní stacionář – denní pobyt: Strnadova 14, 628 00 Brno; tel: 544 211 001, 544 230 814; effetapt.brno@caritas.cz pracovní terapie: Holzova 7, 628 00 Brno;
Posláním Effety je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si klienti zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Chráněné bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením a autismem – Gorkého 34, 602 00 Brno; tel.549 212 692; bydleni.brno@caritas.cz
Pobytová sociální služba, která usiluje o vytvoření podmínek k důstojnému životu lidí s mentálním postižením a autismem a o maximální míru jejich začlenění do společnosti v městě Brně. Podpora individuálních potřeb uživatelů vede k umožnění běžného způsobu života s ohledem na stupeň postižení.

Kavárna Anděl – Gorkého 34, 602 00 Brno; tel. 604 822 232, 739 389 298; kavarna-andel.brno@caritas.cz

Posláním kavárny Anděl, tréninkového pracoviště pro lidi s mentálním postižením z Brna a okolí, je rozvíjení pracovních a sociálních dovedností v podmínkách blížících se běžnému pracovnímu prostředí a podpora jejich samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce, nebo chráněné pracovní místo.

Azylové domy a denní centrum:

Azylový dům pro muže – Karlova 59 a 61, 614 00 Brno-Maloměřice; tel.: 545 213 442; ad.brno@caritas.cz

Poskytuje pobytovou a sociální službu mužům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Pomoc, motivaci a podporu vychází z jejich individuálních potřeb a je zaměřená na rozvoj a posílení soběstačnosti uživatele.

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty – Staňkova 47, 612 00 Brno; tel.: 549 122 962; 549 122 965, 736 529 335; dsm.brno@caritas.cz

Poskytuje sociální a pobytové služby na přechodnou dobu matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova – Bratislavská 58, 602 00Brno, tel.: 545 210 416; dcb.brno@caritas.cz

Centrum poskytuje okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci. Snahou je předcházet jejich sociálnímu vyloučení. U osob, které se již dostaly na okraj společnosti pomáhá snižovat nežádoucí následky spojené s životem bez přístřeší.

Dobrovolnické centrum – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel.: 545 210 672; dobrovolnici.brno@caritas.cz
Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity. Organizuje nábory, školení a supervize dobrovolníků. Zajišťuje vysílání dobrovolníků pro potřeby jednotlivých projektů a akcí. Organizuje Tříkrálovou sbírku. Spolupracuje s farními charitami…

Domy Naděje – pobočka Brno

Ústředí: Ptašínského 13, 602 00 Brno; tel. 541 422 271; www.nadeje.cz/brno/; brno@nadeje.cz

Dům pokojného stáří Brno – Královo Pole: Ptašínského 13, 602 00 Brno; tel. 541 422 271

Dům Naděje Brno – Bohunice: Arménská 2/4, 625 00 Brno; tel. 547 210 904

Dům Naděje Brno – Řečkovice: Hapalova 20, 621 00 Brno; tel. 549 273 746

Dům Naděje Brno – Vinohrady: Velkopavlovická 13, 629 00 Brno; tel. 544 234 688

V každém z brněnských Domů naděje funguje Domov pro seniory. Domov poskytuje trvalý pobyt seniorům nad 65 let se sníženou soběstačností a změnami zdravotního stavu. Vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-zdravotní služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti. Součástí péče o klienty jsou pravidelné pastorační služby.

Středisko Naděje v Králově Poli nabízí sociálně aktivizační služby pro seniory. Pomáhá seniorům s navazováním vztahů a zařazením se do společnosti. Pomáhá předcházet nepříjemným pocitům izolace, či ztrátám duševní rovnováhy. Napomáhá uživatelům vyrovnat se se stářím a zdravotními problémy.

Ve střediscích fungují také Denní stacionáře.  Je v nich poskytována ambulantní sociální služba. Tato služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech.
Naděje Brno poskytuje také Pečovatelskou službu. Ta zajišťuje dlouhodobě terénní sociální služby seniorům a zdravotně postiženým osobám v jejich domácnostech.
V Domě naděje na Vinohradech funguje Domov se zvláštním režimem. Poskytuje dlouhodobé pobyty seniorům s pokročilými formami demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou.

Duchovní služba v brněnských nemocničních zařízeních

Knězem ŘKC pověřeným koordinací pastorace v nemocnicích je ThLic. Leo Zerhau, Th.D. tel. 602 582 459.

Pastorační služba je poskytována klientům i rodinným příslušníkům v těchto brněnských nemocničních zařízeních: Fakultní nemocnice u sv. Anny; Fakultní nemocnice Brno Bohunice; Nemocnice Milosrdných bratří; Porodnice Obilný trh; Masarykův onkologický ústav; Psychiatrická léčebna Černovice; Doléčovací oddělení Nový Lískovec; Léčebna dlouhodobě nemocných Bílovice; Dětská nemocnice; Vojenská nemocnice.

Ostatní církve nabízejí individuální pastorační péči a návštěvy – kontakt v jednotlivých sborech, obcích a farnostech

Hospic svaté Alžběty v Brně

Kamenná 36, tel: 543 214 761, www.hospicbrno.cz

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám těchto nemocných. Součástí je hospicová poradna a půjčovna pomůcek.

Lůžkový hospic – zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici.

Domácí hospic poskytuje odbornou ošetřovatelskou a lékařkou péči v domácím prostředí. Cílem je umožnit pobyt nemocného doma do konce života.

„BÝT MOSTEM…“

Pastýřský list k blížícímu se jubileu diecéze

„Vyzbrojeni vírou, láskou a nadějí.“ – 1 Te 5,6

 

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

V tomto čase vrcholí jubilejní rok naší církve. Během tohoto roku jsme společně přemýšleli nad posláním, které jsme přijali od Pána. Na této cestě nás provází citát z 1. listu apoštola Pavla Tessalonickým připomínající hodnoty víry, lásky a naděje.

Naším posláním je žít a dosvědčovat tyto hodnoty. Náš zájem má patřit všem oblastem, kde jde o důstojný život,  o pravdu a spravedlnost, zkrátka o „věc“ evangelia a Ježíše Krista.

Myslíme na odkaz otců zakladatelů. Domnívám se, že nejlépe navážeme na jejich dílo tím, že budeme otevřeni Kristu i současnému životu. Nemá nám jít o naše vlastní zájmy, nýbrž o zájmy Krista a všech lidí. Od našich otců jsme převzali náročné poslání BÝT MOSTEM: mostem mezi vírou a společností, mezi různými křesťanskými tradicemi Západu i Východu, katolicity a reformace, mezi různými křesťanskými tradicemi v naší zemi.

Ve světě, který se na jedné straně globalizuje a na druhé rozpadá do spousty „uzavřených světů“, jsme povoláni integrovat, propojovat, „komunikovat“ ve jménu Ježíše Krista a Božího království. Skutečná jednota je totiž možná jedině v Kristu a jeho díle smíření (2 K 5, 18-19; Ko 1, 20). Sílu k tomu povolání můžeme čerpat jedině u Krista. Každý z nás a všichni společně potřebujeme upevnit a prohloubit svůj vztah ke Kristu. Proto učiňme každý konkrétní kroky v tomto směru. Prosím Vás pro lásku našeho Pána.

Žijeme v čase mnoha změn, mnoha ohrožení, ale také mnoha šancí. Nepromarněme je.

V naší diecézi si budeme v nejbližší době připomínat 60. výročí jejího ustavení. Vyvrcholením děkovnou bohoslužbou 27. listopadu v 15:00 v Husově sboru v Brně na Botanické. Po této liturgii bude představena publikace o minulosti i současnosti diecéze, jejích jednotlivých obcí, společenství, iniciativ a aktivit. V Husově sboru v Brně na Botanické se také připravuje výstava praporů náboženských obcí a středisek. Plakátky s podrobnějšími informacemi obdržíte později.

Děkuji všem, kdo se aktivně podílejí na přípravách diecézního jubilea. Velmi si jejich služby vážím.

Prosím, abyste o těchto připravovaných akcích informovali ve svém okolí. Očekávám, že se v hojném počtu zúčastníte děkovné bohoslužby a že pozvete i své blízké. Věřím, že to může být příležitost pozvat ty, s nimiž jsme ztratili kontakt. Prosím také, abyste naše plány a všechny připravované aktivity podpořili svým modlitebním úsilím.

Naším cílem je žít víru, zvát k životu víry druhé, a tak oslavit Boha. Přeji nám všem, abychom mohli zakusit novou milost a aby se nám církev stávala stále víc skutečným duchovním domovem, kde čerpáme z pramene Kristova Ducha.

Pokoj a požehnání!

Petr Šandera, biskup

Brno, v den sv. Václava, 28. září L. P. 2010

Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé

a slabost Boží je silnější než lidé…

1 K 1, 25

pdf_button Pastýřský list k blížícímu se jubileu diecéze (*.pdf)

Informace

Zveřejnění poskytnuté dotace Slavkov 2015

pdf button Dokument (*.pdf)

Datový plán na rok 2015:

pdf_buttonLP 2015  (*.pdf)

 

Datový plán na rok 2014:

pdf_buttonLP 2014  (*.pdf)

 

Výsledky hlasování ve vyhledávacím řízení na funkci patriarchy CČSH

Výsledky hlasování ve vyhledávacím řízení na funkci patriarchy v Brněnské diecézi CČSH.

pdf_buttonTabulka výsledků  (*.pdf)

 

Výsledky hlasování

Výsledky hlasování vikariátních shromáždění na kandidáty na funkci biskupa Brněnské diecéze CČSH.

pdf_buttonTabulka výsledků  (*.pdf)

 

Diakonie a sociální péče v Brně:

pdf_buttonDiakonie a sociální péče v Brně – soubor pro tisk (*.pdf)

 

Formulář pro datový plán:

pdf_buttonFormulář ve formátu PDF (*.pdf)

excel_buttonFormulář ve formátu MS Excel (*.xls)

 

Doplnění základního archu:

pdf_buttonFormulář ve formátu PDF (*.pdf)

excel_buttonFormulář ve formátu MS Excel (*.xls)

 

Zpráva archiváře:

pdf_button Formulář ve formátu PDF (*.pdf)

excel_button Formulář ve formátu MS Excel (*.xls)

 

Oběžníky

Oběžníky Brněnské diecéze naleznete zde.

Občasník Vinný kmen

Vinný kmen je informační bulletin Brněnské diecéze CČSH, který obsahuje informace o tom, co se děje a dělo v Brněnské diecézi. Vychází přibližně jednou za čtvrt roku.

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 16 (26.3.2015)

pdf_buttonPříloha Vinného kmene č. 16 pro děti (26.3.2015)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 15 (5.12.2014)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 14 (20.8.2014)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 13 (23.4.2014)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 12 (2.1.2014)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 11 (6.9.2013)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 10 (26.4.2013)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 9 (20.12.2012)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 8 (31.4.2012)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 7 (20.4.2012)

pdf_button Občasník Vinný kmen č. 6 (30.12.2011)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 5 (1.9.2011)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 4 (28.4.2011)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 3 (11.1.2011)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 2 (8.9.2010)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 1 (12.4.2010)

pdf_buttonObčasník Vinný kmen č. 0

Verše na každý den

pdf_button Na každý den 1. 1. 2015 až 31. 7. 2015 (26.3.2015)

pdf_buttonNa každý den 1. 9. 2014 až 31. 12. 2014 (20.8.2014)

pdf_buttonNa každý den 1. 5. 2014 až 31. 8. 2014 (23.4.2014)

pdf_buttonNa každý den 1. 1. 2014 až 30. 4. 2014 (2.1.2014)

pdf_buttonNa každý den 1. 9. 2013 až 31. 12. 2013 (6.9.2013)

pdf_buttonNa každý den 1. 5. 2013 až 31. 8. 2013 (24.4.2013)

pdf_buttonNa každý den 1. 1. 2013 až 30. 4. 2013 (20.12.2012)

pdf_buttonNa každý den 1. 9. 2012 až 31. 12. 2012(30.8.2012)

pdf_button Na každý den 1. 5. 2012 až 31. 8. 2012 (22.4.2012)

pdf_button Na každý den 1. 1. 2012 až 30. 4. 2012 (30.12.2011)

pdf_buttonNa každý den 1. 9. 2011 až 31. 12. 2011 (1.9.2011)

pdf_buttonNa každý den 1. 5. 2011 až 31. 8. 2011 (28.4.2011)

pdf_buttonNa každý den 1. 1. 2011 až 30. 4. 2011 (11.1.2011)

pdf_buttonNa každý den 1. 9. 2010 až 31. 12. 2010 (1.9.2010)

pdf_buttonNa každý den 1. 5. 2010 až 31. 8. 2010 (12.4.2010)

Nabídka drobných tisků vydávaných Tiskovým střediskem Brněnské diecéze

Tiskové středisko Brněnské diecéze již existuje od roku 2006 a vydalo od té doby různé brožurky, pohádky, básnické sbírky, pohledy, přání i další drobné tisky, které v naší církvi chyběly. Kontakt pro jejich objednání naleznete v záhlaví nabídkového listu.

pdf_buttonNabídka tisků (1.1.2014)

Postní čas

… v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno …
 Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
 2 K 5, 19-6, 1. 2c

 Milé sestry, milí bratři,

 začínáme dnes postní čas. Jako jednotlivci, ale taky jako společenství se připravujeme na Velikonoce.

 Na cestu této přípravy Vám posílám krátké slovo z 2. Listu Korintským s prosbou a přáním, abychom si uvědomili, že právě nyní se nám otvírá vhodná příležitost obnovit náš vztah k Bohu. Všichni to potřebujeme. Každý máme oblasti života, kde jsme se vzdálili Bohu, druhým lidem i sobě samým a zatoulali se.

 Nyní slyšíme: Smíte se vrátit. Bůh za nás vydal svého Syna. Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám s hříchem ztotožnil, abychom my v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Díky tomu, co Bůh učinil, se my smíme vrátit. Je to velká a vzácná příležitost. Neberme ji na lehkou váhu. Nemysleme si, že je to samozřejmé. Nepřijímejme ji naprázdno.

 Jak by se to mohlo stát? Tak, že bychom všechny projevy Boží přízně nechali jen tak projít kolem nás. Tak, že bychom se jimi třeba jen trošku potěšili, ale nepustili je dál do svých srdcí a životů.

 Bůh nám chce dát víc. Chce nás oživit, dát nový život, nový impuls. Od nás očekává vstřícnost a otevřenost, jinými slovy: víru. Takovou, která se projeví i v našem životním stylu a našich vztazích.

 Obvyklými a osvědčenými způsoby vyjádření lidské vstřícnosti vůči Božímu pozvání jsou: modlitba, čtení Písma, půst, dobročinnost. Pokoušejme se je všechny praktikovat.

 Otevřme Bohu svá srdce tím, že si nad stránkami Písma připomeneme jeho dílo, budeme o něm přemýšlet, za ně děkovat a na jeho základě prosit za svět, církev i za sebe navzájem.

 Vyjděme ze sebe a pořádně se rozhlédněme. Vnímejme potřeby a bolesti druhých. Proměňme je v modlitbu a skutky účinné pomoci.

Půstem se pokoušejme vystoupit z koloběhu konzumního způsobu života a činit kroky směrem ke svobodě.

 Přemýšlejme, ptejme se, hledejme a nacházejme způsoby, jak naplnit tuto vzácnou dobu milosti, abychom ji neprožili naprázdno.

Přeji nám všem, aby se čas postní pro nás skutečně stal zdrojem nové síly, inspirace, nového života od Boha.

 K tomu nám všem pomáhej Bůh Otec i Syn i Duch svatý! Amen!

 V Brně, na Popeleční středu dne 6. února L. P. 2008

 Petr Šandera, biskup

Velikonoční pozdrav

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“
L 24, 32-34

Sestry a bratři,

zdravím Vás v tomto velikonočním čase tradičním pozdravem východních křesťanů: „Kristus vstal z mrtvých! – Vpravdě vstal z mrtvých!“

 V tomto čase se vracíme k evangelním příběhům o setkání se Vzkříšeným Kristem. Jsou to zvláštní příběhy, velmi realistické, strohé, neučesané. Dávají ještě tušit prvotní zmatek, nejistotu, ale taky obrovskou sílu z tohoto setkání. Tušíme, že i v nás otevírají a probouzejí něco nového. Zpřítomňují v nás zkušenost setkání se Vzkříšeným. Ta tvoří pramen života a dynamiky církve. Sestry a bratři, necítíte touhu poznat tuto zkušenost víc a osobněji, přiblížit se jí? Netoužíte po prožití podobné radosti, jakou učinili učedníci na počátku o Velikonocích?

 Dva rezignované a prchající do Emauz tato zkušenost vrátila zpět. Nehledě na noc utíkají zpátky k druhým učedníkům. Ožili. Prožili něco silného a nechtějí si to nechat pro sebe. V Jeruzalémě se setkávají se s dalšími a společně si mohou potvrdit: „Pán byl opravdu vzkříšen!“ Tato věta vyjadřuje základní vyznání rodící se církve a její zvěsti. Dodnes je její stopa živá v liturgii různých tradic.

 Poselství „Pán byl opravdu vzkříšen!“ dává mocný duchovní impuls jedincům i církvi.

 Jak zakoušíme dosah této věty my? Je to pro nás jen věta bez dopadu pro náš život nebo nám zprostředkovává něco ze síly původní zkušenosti učedníků?

 Velmi jsem v poslední době přemýšlel o nás, církvích v naší společnosti, o naší církvi a jejich perspektivách a možnostech, o tom, co bychom měli v církvi změnit a na co položit důraz. Je toho mnoho. Ale co potřebujeme jako církev především? Najít cestu k tomuto prameni. Zakusit, prožít do hloubky evangelium o vzkříšení jako Boží moc, jako sílu, která uvádí do pohybu naši víru a osvobozuje nás ke svědectví. Potřebujeme ožít, probudit se k životu.

 Pojďme o to prosit a pojďme to společně hledat. Nejen v tomto čase velikonočním, ale stále s jistotou, že hledající najdou a prosícím bude dáno.

 Pane Ježíši Kriste,
pro nás ukřižovaný a slavně vzkříšený,
věčně živý, přítomný i přicházející.
Nechceme tě znát pouze z doslechu.
Toužíme tě osobně poznat a být tebou poznáni.
Dotkni se nás,
naplň nás svou radostí a svobodou
a naše srdce se rozhoří tvým Ohněm.
Oživ nás, abychom v tobě ožili.
Tvůj život v nás se tak stane povzbuzením pro druhé.
Přiveď nás k prameni, jímž jsi ty sám.
Tvůj život v nás se tak stane pramenem pro druhé.
Tobě věříme a na tebe očekáváme.
Amen.

 Trvalou a do hloubky jdoucí radost z evangelia Vám všem vyprošuje

 Petr Šandera, biskup

 Ve velikonočním oktávu L. P. 2008

Dopis k přípravě jubilea církve a diecéze

Náboženským obcím, radám starších, diecézní orgánům, členům Brněnské diecéze CČSH

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

Jak jistě víte, příští rok si budeme připomínat 90. výročí založení naší církve a na podzim také 60. výročí ustavení naší diecéze. Vezměme tato výročí jako vzácnou příležitost k poděkování za Boží věrnost a ochranu, kterou jsme po léta směli zakoušet, ale také především jako příležitost k zamyšlení se nad námi a naším posláním v současném světě. Prosíme Vás o spolupráci při přípravě oslavy těchto výročí. Konkrétně se jedná o tyto úkoly:

  1. V diecézi připravujeme k tomuto výročí publikaci, která stručně představí minulost i současnost její i každé její obce a každé iniciativy s diecézí spojené (Betanie-Křesťanská pomoc; Diecézní duchovní péče; Akademický klub Tábor, Tiskové středisko; Diecézní centrum setkávání na Lipové; Partnerské kontakty s Essenem a další.) Prosíme rady starších o spolupráci při přípravě této publikace. Promyslete a pošlete nejlépe v elektronické podobě do 31. 8. t. r. na adresu diecéze krátké představení své obce (iniciativy, sdružení), její minulosti, současnosti, aktivit, které v ní probíhají; případně i plánů do budoucna. Vše v rozsahu 10 řádků. K tomu připojte 1-2 fotografie. Vámi dodané materiály budou dále ve spolupráci s Vámi redakčně zpracovány.
  2. Povzbuzujeme rady starších, aby připravily a uskutečnily v každé obci během příštího roku alespoň jednu akci spojenou s výročím církve a diecéze, která by byla určena pro veřejnost (den otevřených dveří s výstavou; koncert, besedu; přednášku; den dětí; presentaci publikace o církvi či diecézi). Při přípravě může požádat o pomoc odbor diecézní duchovní péči. O výročích a Vámi připravovaných akcích informujte prostřednictvím místních médií také své okolí. Do konce října t.r. sdělte písemně diecézní radě charakter a termín této plánované akce. Po jejím proběhnutí nás informujte o jejím průběhu a výsledku.
  3. Všichni se vytrvale modleme za dobrý průběh jubilejního roku, za využití této vzácné příležitosti k tomu, aby přinesla nový duchovní impuls jednotlivým obcím a také oslovila jejich okolí.
  4. Společně přemýšlejme nad Písmem a v modlitbě o svém poslání ve světě a konkretizujme je. (viz příloha). Co vnímáme v současnosti jako svůj hlavní úkol od Pána? – Kdo jsme v Kristu a co můžeme „nabídnout“? – Co potřebují a hledají lidé kolem nás? – Naše církev vznikla z touhy ukázat řešení náboženské krize moderního člověka. Jak můžeme být dnes společníky a průvodci lidí hledajících Boha? Co jsme schopni jim „nabídnout“? – Takový rozhovor by měl proběhnout v každé obci, v radách starších na biblických hodinách či při jiných příležitostech. Jeho výsledkem by měly být konkrétní návrhy a kroky. Zároveň je žádoucí, aby se tyto návrhy a závěry shromáždily v diecézním společenství, aby tak mohly dál inspirovat i jiné obce, diecézi a celou církev.

Nechť při všech přípravách můžeme zakoušet světlo a pomoc Ducha svatého a naučíme se více žít z jeho moci!

 

Za Brněnskou diecézi CČSH

 

ThDr. Petr Šandera, biskup

 

Brno, 20. června L. P. 2009

 

pdf_buttonDopis biskupa (*.pdf)

 

pdf_buttonPříloha k dopisu  (*.pdf)