Otázky týkající se členství a obřadů CČSH

Členství

1) Jak se stát členem církve? Křtem nebo přijetím (u osob pokřtěných).
2) Jak prakticky postupovat? Zájemce o členství se obrátí na faráře náboženské obce nejbližší jeho bydlišti.  Ten  jej  seznámí  s učením,  zásadami  a  principy  církve,  nepokřtěné  připraví  ke  křtu  a pokřtí, pokřtěné přijme obřadem přijetí do církve a zapíše do seznamu obce.   
3) Jaké podmínky má žadatel o členství splňovat? Křesťanská víra, ztotožnění se s naukou, praxí a zásadami církve.  
4) Jaká práva a povinnosti z členství v církvi vyplývají?
Osvědčování víry:
– účastí na životě obce, zvláště na liturgii a přijímáním svátostí; čtením Písma, modlitbou,
– následováním Krista v lásce a službě a ve svědectví slovem i životem;  
– dále  podílem  na  organizačním  a  hospodářském  životě  církve  a  přispíváním  na  její  hmotné prostředky příspěvky, sbírkami a dary. 

I. Narození

Otázky  následujících  oddílu  částečně  převzaty  podle  dokumentu  Orientierungshilfe  zu  liturgischen  und kirchenrechtlichen Fragen vydaného Ekumenickou radou církví v Rakousku (ÖRKÖ) Wien 2006. 

1) Jaká svátost bývá při této příležitosti udělována? Křest
2) Kdo jej udílí? Duchovní, zpravidla farář. V případě nouze kterýkoli křesťan.
3) Musí být oba rodiče členy církve? Alespoň jeden.
4) Kdo může být kmotrem? Každý pokřtěný dospělý.  
5)  Konají  se  v souvislosti  s narozením  i  nějaké  další  liturgické  úkony?    Požehnání.  Dříve  jako „Úvod matky s dítětem“ dnes častěji jako požehnání rodičům, dítěti a sourozencům.  
6) Jaké církevně právní důsledky ze křtu vyplývají? Členství v církvi.
7) Uznávají křest i jiné církve? Církev římskokatolická, Církev českobratrská evangelická s dalšími členskými  církvemi  Společenství  evangelických  církví  Evropy  (GEKE;  dříve  Leuenberská konkordie)
8)  Existují  oficiální  dohody  o  vzájemném  uznání  křtu?  S Církví  římskokatolickou  z  25.  1.  L.  P. 1994.

II. Dětství a mládí

1.  Jaké  svátosti  příp.  liturgické  úkony  se  udělují  dětem  a  mládeži?  První  přijímání  večeře  Páně spojené se svátostí pokání  a biřmování.
2. V jakém věku se uděluje? První přijímání zpravidla kolem 10 let. Biřmování zpravidla od 13 let výše.  
3. Jak probíhá příprava? Duchovní péčí a zvláštní přípravou.
4.  Zvláštní  poznámky.  Od  18  let  aktivní  volební  právo  v církvi  a  účast  na  rozhodování  o záležitostech náboženské obce.

III. Manželství

1. Jaký je vztah mezi uzavřením církevního manželství a civilním sňatkem? Uzavření církevního manželství uznáno zákonem jako jedna z forem uzavření manželství.  
2. Je manželství svátostí? Ano.
3. Kdo vykonává církevní svatební obřad? Duchovní, zpravidla farář.  
4. Kdo může být svědkem?  Každý dospělý.
5. Musí být oba snoubenci členy církve? Alespoň jeden musí být členem církve.
6. Co v případě, že jeden ze snoubenců je jiné konfese? Postupuje se s ohledem na řád příslušné konfese.V případě  Církve  římskokatolické  se  postupuje  podle  Direktáře  k provádění ekumenických vztahů.  
7. Je možný církevní sňatek rozvedených? Ano, za podmínky pokání.  

IV. Nemoc – umírání – pohřeb

1) Jaké svátostné a liturgické obřady se konají pro těžce nemocné? Útěcha nemocných (modlitba se vzkládáním rukou) provázená podle možností svátostí pokání a večeří Páně u lůžka nemocného.  
2) Jak jsou umírající doprovázeni? Návštěvou, modlitbou v obci.
3) Kdo koná pohřební obřady? Duchovní, zpravidla farář, nebo kazatel.
4) Je možný církevní pohřeb pro ty, kdo vystoupili z církve? Ano, jako služba pozůstalým.  
5) Jak probíhá vzpomínka na zesnulé? Při liturgii zpravidla nejbližší neděli po pohřbu a také při výročích narození a úmrtí.

V. Neděle a svátky

1) Jakým způsobem se světí neděle? Slavením liturgie.
2) Kdo je pozván k přijímání večeře Páně? Každý pokřtěný.
3)  Je  praktikováno  společenství  Božího  slova  a  stolu  Páně  s dalšími  církvemi?  S Církví českobratrskou  evangelickou  a  dalšími  členskými  církvemi  Společenství  evangelických  církví Evropy (GEKE; dříve Leuenberská konkordie)
4) Jaké další liturgické formy se konají? Pobožnosti, bohoslužby Slova konané kazateli; bohoslužby pro děti a mládež; modlitební shromáždění; modlitby se zpěvy z Taizé.
5)  Jaké  svátky  se  slaví?  Hlavní  křesťanské  svátky:  Velikonoce,  Letnice,  Vánoce;  dále  památky svědků Páně: Jan Křtitel (24. 6.); Matka Páně Maria (15. 8.); Mučedníků a svědků Páně (1. 11.) a dále svědků Páně v našem národě zvl.: Mistr Jan Hus (6. 7.); Cyril a Metoděj (5. 7.); Kníže Václav (28. 9.), Jan Amos Komenský (15. 11.).  8. 1. si církev připomíná výročí svého vzniku.  

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.