Nejnovější příspěvky

Modlitba ke štědrovečernímu stolu

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele
Protože navštívil a vykoupil svůj lid
A vzbudil nám mocného spasitele
Z rodu Davida, svého služebníka.
Lukáš 1,68-69

Pane, vyznáváme, že je málo chvil v našem životě, kdy jsme přístupni tvé tajuplné přítomnosti. Vánoce jsou časem, kdy nám není zatěžko ztišit se a naslouchat hudbě tvé blízkosti. Chceme být pokorní a dát ti přednost před ostatními hluky, hřmoty a lákadly. Tobě nemusíme nic dlouze vyprávět. Ty znáš naše city, myšlenky i jednání. Tobě odevzdáváme všechno – dobré i zlé, příjemné i bolestné. Prosíme tě, uzdrav naše zranění, dej sílu k odpuštění, obnov vyčerpané zdroje energie a požehnej naší radosti z krásných lidských vztahů, z poznání tvého stvoření, z dobrých věcí, které se podařily. Tvé světlo, které smíme vnímat o Vánocích, ať nás provází a nikdy nezhasne.

Amen.

3. neděle adventní

Iz 35,1-10; Jk 5,7-10; Mt 11,2-11; Ž 146,5-8; Lk 4,16-21
Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových; poslal k němu vzkaz po svých učednících. „Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli shlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ´Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.´ Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel; avšak i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on.
Mt 11,2-11

Milí přátelé,
Čekání je věc, kterou dobře známe. Podle výzkumů prý snad člověk třetinu života pročeká. Na první pohled je to nepříjemné zjištění. Zvykli jsme si z Písma slyšet především výzvy k aktivitě. Ale ani čekání nemusí být nečinností. Na zastávce autobusu si mohu promýšlet, co mě ten den čeká, na místě smluvené schůzky si mohu představovat tvář milované osoby, devět měsíců máme na těšení se na miminko a přípravu všeho, co bude potřebovat. To, co nás v těch chvílích znepokojuje, je to, že si nejsme jisti, jestli autobus včas přijede, jestli na nás druhý nezapomněl, jestli a jak to s tím novorozeňátkem bude. Jistotu nemáme nikdy, ale můžeme mít víru, že to všechno dobře dopadne, že jsme v rukou Božích, ať se stane cokoli. Víra je klíčovým bodem, v němž se jako v „semínku hořčice“ skrývají věci nastávající i to, jak v nich obstojíme. (Pokračování textu…)

Vánoční příběh, aneb stále nám to nedochází

Bůh se stal člověkem. Daleko vyšší inteligence, než ta naše vstupuje do našeho času a prostoru. To malé dítě v betlémském chlévě se narodilo normálním lidským způsobem. S bolestí, křikem, lidkým poroden. A chlév ? To není moc pěkné místo k narození, hygienické podmínky k porodu, čistota, vzduch, prostředí… Byť se nám ty kašírované Betlémy v kostelích tak libí, skutečnost byla jiná. Žádná barevná idylka!

Bůh je opravdu naším Otcem, tím tatínkem — Abba-Otče, to mu můžeme říkat, pokud jsme jeho, protože poslal svého Syna do tohoto porušeného světa!
Náš nebeský Otec řešil naše problémy zvláštním způsobem, vtělil, inkarnoval svého Syna do naší dimenze, do našeho těžkého a bolavého lidství ….

Nedochází nám, že Pán Vesmíru vstoupil do naší existence, do našich poměrů a lidských problémů. Že prokázal svoji lásku vstupem z LEPŠÍHO do HORŠÍHO, vstupem z krásy nebe, do špinavého, problémového a prašného světa, kde život je provázen bolestí, trápením, únavou, tvrdou prací, nemocemi a smrtí. Kde lidská duše je provázena také smutkem, strachem, nejistotou, a únavou. Toto vše to malé dítě v Betlémě v jeho životě čekalo.

I když byl Ježíš na počátku Slovo, a skrze něho byly učiněny světy , STAL SE ČLOVĚKEM.. Pravý Bůh a pravý člověk, jak teologové prvních století z Písma rozpoznali. Ježíš Kristus měl všechny znaky lidství, prožil pokušení na poušti, sdílel s námi únavu, vyčerpání, dokonce i strach v Olivetské zahradě, byl člověkem, kromě hříchu se vším všudy…

Ta Jeho božská stránka se projevila zázraky,  mocnými činy, kázáním a vysíláním učedníků. O Velikonocích si budeme připomínat kříž, smrt a zmrtvýchvstání. Ale napřed to byl těžký porod v nevábném prostředí betlémského chléva. Ano, Bůh vstoupil do chléva tohoto světa !
Oč větší by mělo být pochopení ( pokud je to jen možné ) té Boží lásky, která pro naši záchranu, pro naše spasení učinila z našeho hlediska nemožné.

Stále nám to nedochází, že On nám může PROTO rozumět.
Takto přijímejme Lukášův příběh v druhé kapitole jeho evangelia.!
Ale byla tam také SLÁVA PÁNÉ. Světlo a andělé. Veliká radost všemu lidu. Pokoj všem lidem , dobrá vůle.

Možná, že nám to skrze Ducha svatého jednou dojde. CO BŮH pro nás udělal! Modleme se za to. Potom pro nás víra v Krista, Boží Království, věčný život, bude daleko daleko skutečnější, než realita našeho těžkého života.

Vánoce jsou nesmírně krásné. Pokud budeme kromě tělesných požitků, dobrého jídla a duševních radostí, koncertů a koled, pohádek v televizi a půlnoční, rozsvícených stromků a možná bílé čisté zasněžené krajiny vnímat také rozměr duchovní. On se vydal k nám, abychom my se dostali k němu !

Nedá mi to připomenout verš Agnea Salesia „

„Kdyby se Kristus tísíckrát narodil v Betlémě,
nic ti  to nepomůže, pokud se nenarodí ve tvém srdci !“

Kéž  nám Pán zjeví skrze Ducha svatého, co se hlavně stalo narozením Pána Ježíše Krista v Betlémě! BŮH  JE S NÁMI ! ROZUMÍ NÁM. BYL V TOM TAKÉ!  V TOMTO SVĚTĚ!
Krásné a požehnané Vánoce Vám všem přeje

Petr MEČKOVSKÝ

Diakonie a sociální péče v Brně

Slezská diakonie

Středisko ELIADA

Kamenná 21, 639 00 Brno; tel. 543 210 691; www.eliada.cz; eliada@slezskadiakonie.cz

Poskytuje odlehčovací služby a osobní asistenci pro děti s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením (0 – 18 let).

Poradna rané péče DOREA

Kamenná 21, 639 00 Brno; tel. 543 212 551; www.dorea.cz; rp.dorea@slezskadiakonie.cz

Terénní služba, jejímž cílem je podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením a ohroženým vývojem od 0 do 7 let věku dítěte.

Diakonie Českobratrské církve evangelické Brno

Centrum denních služeb – Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel. 549 242 279; www.iri.cz/diakonie/; brno@diakoniecce.cz

Posláním centra denních služeb je udržení či zlepšení kvality života lidí s demencí, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nemohou zůstat sami doma. Program centra je založen na přirozeném a obvyklém rytmu dne. Aktivity jsou zaměřeny na podporu soběstačnosti, procvičování fyzických a psychických schopností klientů v mezích jejich zdravotního stavu

Pečovatelská služba – Hrnčířská 27, 602 00 Brno; tel. 549 242 279; www.iri.cz/diakonie/; brno@diakoniecce.cz

Pečovatelská služba Diakonie ČCE je terénní sociální služba poskytovaná v domácnostech na území města Brna lidem, kteří mají sníženou schopnost zvládnout sami svoje základní životní potřeby. Posláním tohoto střediska je napomoci svou činností k co nejdelšímu setrvání klienta v jeho přirozeném domácím prostředí. Kontaktní místo České alzheimerovské společnosti.

Chráněné bydlení Ovečka pro lidi s duševním onemocněním – Hrnčířská 27, 602 00 Brno

BETÁNIE – křesťanská pomoc Československé církve husitské

betanie@seznam.cz. Nabízí ošetřovatelskou péči a pečovatelské služby v domácnostech; pobytové služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem; duchovní, kulturně-společenskou a osvětovou činnost pro seniory a postižené; pořádá rekondiční pobyty pro seniory; poskytuje poradenskou službu sociálně-právní, psychologickou a zdravotní.

Domov důstojného stáří v Brně .- Maloměřicích, Borky 7, tel: 545 230 775, dds.brno@volny.cz Pobytová služba pro 70 seniorů a domov se zvláštním režimem,

Tyršova 173, Hrušovany u Brna, tel: 547 214 759, vm.hrusovany@volny.cz Pobytová služba pro 17 seniorů s duševními nemocemi.

Armáda spásy

Centrum sociálních služeb Josefa Korbela

Mlýnská 25, 602 00 Brno; tel. 543 212 530; www.armadaspasy.cz; reditel_adbrno@armadaspasy.cz

Centrum sociálních služeb Mlýnská poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Staňkova 4, 602 00 Brno; tel. 543 212 530; www.armadaspasy.cz; reditel_adbrno@armadaspasy.cz

Azylový dům Staňkova poskytuje pobytové služby na přechodnou dobu dospělým osobám a rodičům s dětmi žijícím v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Komunitní centrum Körnerova

Körnerova 1, 602 00 Brno; tel. 545 244 880; kckornerova_brno@armadaspasy.cz

Posláním Nízkoprahového centra pro děti a mládež je bránit sociálnímu vyloučení dětí z cílové skupiny prostřednictvím výchovně vzdělávacích a aktivizačních činností, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím a základním sociálním poradenstvím.

Posláním Komunitního centra je poskytovat seniorům, případně invalidním občanům z okolí duchovní a sociální pomoc při udržení jejich přirozených vazeb vztahových i sociálních a pomáhat rozvíjet jejich důstojný život.

Diecézní charita Brno – Římskokatolická církev

Ústředí: tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno; tel. 545 213 456; www.dchbrno.caritas.cz; dchbrno@caritas.cz
Existuje anonymní Charitní linka důvěry: tel. 561 410 668. Je v provozu 24 hod. denně. Poskytuje pomoc s akutními problémy, v tísni, při ohrožení života apod.

Oblastní charita Brno: Žižkova 3, 602 00 Brno; tel: 545 210 672

Služby pro seniory a zdravotně znevýhodněné občany:

Domov pokojného stáří Kamenná –  Kamenná 29, 639 00 Brno; tel: 543 213 266, tel. 543 212 845; dpsk.brno@caritas.cz

Pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory. Pracovníci domova podporují běžný způsob života klinetů. Kladou důraz na respektování lidské důstojnosti, na podporu vědomí vlastní hodnoty jedince a na zachování kvality života ve stáří.

Denní a přechodný pobyt – Strnadova 14, 628 00 Brno; dpp.brno@caritas.cz

Poskytuje služby seniorům z Brna a okolí, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu a to formou pobytové služby na přechodnou dobu do tří měsíců. Umožňuje nezbytný odpočinek pečujícím osobám a řešení nepříznivé sociální situace rodiny, a tím zabraňuje sociálnímu vyloučení seniora z jeho přirozeného prostředí.

Domov sv. Anežky – dům s pečovatelskou službou – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz
Domov sv. Anežky poskytuje ubytování na základě nájemní smlouvy lidem zdravotně znevýhodněným a sociálně slabým, kteří potřebují k zvládání svých denních aktivit pomoc druhé osoby.
Chráněné bydlení sv. Anežky – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz
Posláním služby je v rámci individuálního bydlení celodenně poskytovat podporu a pomoc při zvládání běžných denních aktivit.

Charitní ošetřovatelská služba – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 467, 605 209 613; chos.brno@caritas.cz

Charitní ošetřovatelská služba poskytuje odbornou zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta.

Charitní pečovatelská služba – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel. 545 230 178; ivana.petraskova@caritas.cz

Posláním charitní pečovatelské služby je poskytování služby seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům města Brna, kteří potřebují podporu v soběstačnosti při denních aktivitách, aby mohli co nejdéle zůstávat ve svém přirozeném domácím prostředí.

Diecézní charita Brno – Římskokatolická církev

Služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a s autismem:

EFFETA denní stacionář – denní pobyt: Strnadova 14, 628 00 Brno; tel: 544 211 001, 544 230 814; effetapt.brno@caritas.cz pracovní terapie: Holzova 7, 628 00 Brno;
Posláním Effety je poskytování kvalitních sociálních služeb denního stacionáře lidem s mentálním postižením a autismem s důrazem na respektování jejich práv. Dle svých individuálních potřeb si klienti zdokonalují své dovednosti a znalosti. Služby Effety jsou zaměřeny na podporu samostatnosti, nabídku aktivního a zajímavého naplnění času a na začleňování uživatelů do běžné společnosti.

Chráněné bydlení sv. Michaela pro lidi s mentálním postižením a autismem – Gorkého 34, 602 00 Brno; tel.549 212 692; bydleni.brno@caritas.cz
Pobytová sociální služba, která usiluje o vytvoření podmínek k důstojnému životu lidí s mentálním postižením a autismem a o maximální míru jejich začlenění do společnosti v městě Brně. Podpora individuálních potřeb uživatelů vede k umožnění běžného způsobu života s ohledem na stupeň postižení.

Kavárna Anděl – Gorkého 34, 602 00 Brno; tel. 604 822 232, 739 389 298; kavarna-andel.brno@caritas.cz

Posláním kavárny Anděl, tréninkového pracoviště pro lidi s mentálním postižením z Brna a okolí, je rozvíjení pracovních a sociálních dovedností v podmínkách blížících se běžnému pracovnímu prostředí a podpora jejich samostatnosti, která jim usnadní přechod na volný trh práce, nebo chráněné pracovní místo.

Azylové domy a denní centrum:

Azylový dům pro muže – Karlova 59 a 61, 614 00 Brno-Maloměřice; tel.: 545 213 442; ad.brno@caritas.cz

Poskytuje pobytovou a sociální službu mužům, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení. Pomoc, motivaci a podporu vychází z jejich individuálních potřeb a je zaměřená na rozvoj a posílení soběstačnosti uživatele.

Azylový dům pro matky s dětmi Domov sv. Markéty – Staňkova 47, 612 00 Brno; tel.: 549 122 962; 549 122 965, 736 529 335; dsm.brno@caritas.cz

Poskytuje sociální a pobytové služby na přechodnou dobu matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.. Poskytuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova – Bratislavská 58, 602 00Brno, tel.: 545 210 416; dcb.brno@caritas.cz

Centrum poskytuje okamžitou pomoc lidem v akutní nepříznivé sociální situaci. Snahou je předcházet jejich sociálnímu vyloučení. U osob, které se již dostaly na okraj společnosti pomáhá snižovat nežádoucí následky spojené s životem bez přístřeší.

Dobrovolnické centrum – Žižkova 3, 602 00 Brno; tel.: 545 210 672; dobrovolnici.brno@caritas.cz
Dobrovolnické centrum se zabývá systematickou prací s dobrovolníky, kteří se podílejí především na realizaci projektů Charity. Organizuje nábory, školení a supervize dobrovolníků. Zajišťuje vysílání dobrovolníků pro potřeby jednotlivých projektů a akcí. Organizuje Tříkrálovou sbírku. Spolupracuje s farními charitami…

Domy Naděje – pobočka Brno

Ústředí: Ptašínského 13, 602 00 Brno; tel. 541 422 271; www.nadeje.cz/brno/; brno@nadeje.cz

Dům pokojného stáří Brno – Královo Pole: Ptašínského 13, 602 00 Brno; tel. 541 422 271

Dům Naděje Brno – Bohunice: Arménská 2/4, 625 00 Brno; tel. 547 210 904

Dům Naděje Brno – Řečkovice: Hapalova 20, 621 00 Brno; tel. 549 273 746

Dům Naděje Brno – Vinohrady: Velkopavlovická 13, 629 00 Brno; tel. 544 234 688

V každém z brněnských Domů naděje funguje Domov pro seniory. Domov poskytuje trvalý pobyt seniorům nad 65 let se sníženou soběstačností a změnami zdravotního stavu. Vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně-zdravotní služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti. Součástí péče o klienty jsou pravidelné pastorační služby.

Středisko Naděje v Králově Poli nabízí sociálně aktivizační služby pro seniory. Pomáhá seniorům s navazováním vztahů a zařazením se do společnosti. Pomáhá předcházet nepříjemným pocitům izolace, či ztrátám duševní rovnováhy. Napomáhá uživatelům vyrovnat se se stářím a zdravotními problémy.

Ve střediscích fungují také Denní stacionáře.  Je v nich poskytována ambulantní sociální služba. Tato služba je určena seniorům se sníženou soběstačností, kteří nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech.
Naděje Brno poskytuje také Pečovatelskou službu. Ta zajišťuje dlouhodobě terénní sociální služby seniorům a zdravotně postiženým osobám v jejich domácnostech.
V Domě naděje na Vinohradech funguje Domov se zvláštním režimem. Poskytuje dlouhodobé pobyty seniorům s pokročilými formami demencí, zejména s Alzheimerovou chorobou.

Duchovní služba v brněnských nemocničních zařízeních

Knězem ŘKC pověřeným koordinací pastorace v nemocnicích je ThLic. Leo Zerhau, Th.D. tel. 602 582 459.

Pastorační služba je poskytována klientům i rodinným příslušníkům v těchto brněnských nemocničních zařízeních: Fakultní nemocnice u sv. Anny; Fakultní nemocnice Brno Bohunice; Nemocnice Milosrdných bratří; Porodnice Obilný trh; Masarykův onkologický ústav; Psychiatrická léčebna Černovice; Doléčovací oddělení Nový Lískovec; Léčebna dlouhodobě nemocných Bílovice; Dětská nemocnice; Vojenská nemocnice.

Ostatní církve nabízejí individuální pastorační péči a návštěvy – kontakt v jednotlivých sborech, obcích a farnostech

Hospic svaté Alžběty v Brně

Kamenná 36, tel: 543 214 761, www.hospicbrno.cz

Hospicová péče poskytuje komplexní pomoc a podporu nemocným v pokročilé a konečné fázi nevyléčitelných onemocnění. Podpora je poskytována také blízkým osobám těchto nemocných. Součástí je hospicová poradna a půjčovna pomůcek.

Lůžkový hospic – zdravotnické zařízení poskytující paliativní péči nemocným, jejichž stav nevyžaduje akutní léčbu v nemocnici.

Domácí hospic poskytuje odbornou ošetřovatelskou a lékařkou péči v domácím prostředí. Cílem je umožnit pobyt nemocného doma do konce života.

Datový plán 2011

(změna programu vyhrazena)

 

Leden

2. rozhlas.bohoslužby (Botanická)

4. modlitba Taizé (Botanická)

7. bohoslužba k výročí CČSH, sněmovní sbírka

7.-8. Kurz základů teologie

8.   ÚR

13. VKD Vysočina

15. modlitba Taizé (Prostějov)

22. vzdělávání

25. VKD Vých.Morava

28. DRFV

29. DR

 

Únor

1.   modlitba Taizé (Botanická)

3. VKD Brno

4.-5. Kurz základů teologie

10. VKD Vysočina

12.   ÚR

17. TPS

18.-19. vzdělávání pro statutáře NO

19. modlitba Taizé (Prostějov)

22. VKD Vých.Morava

 

Březen

1.  modlitba Taizé (Botanická)

4.-5. Kurz základů teologie

9.   Popeleční středa

10. VKD Vysočina

12. ÚR

12. vikar.shromáždění Brno

19. vzdělávání

19. modlitba Taizé (Prostějov)

22. VKD Východní Morava

25. DRFV

26. DR

26. diec.setkání kazatelů

a pastor.asistentů (St.Brno)

 

Duben

1.-2. Kurz základů teologie

4. -6. Duchovní cvičení

5. modlitba Taizé (Botanická)

7. VKD Brno

9. ÚR

8.-9. Jarní kuropění-diec.setkání malých

zpěváčků

14. VKD Vysočina

16. modlitba Taizé (Prostějov)

17. Květná neděle

21. Zelený čtvrtek

22. Velký pátek

23. Bílá sobota

24. Hod Boží velikonoční (SSF)

25. rozhlas.bohoslužby (Hradec Králové)

30. Diecézní shromáždění

 

Květen

3. modlitba Taizé (Botanická)

5. VKD Brno

6.-7. Kurz základů teologie

7.   vikar.shromáždění Vých.Morava

7. ÚR

9.-11. duchovní cvičení

12. VKD Vysočina

14. Setkání všech generací

19. porada vikářů

21. vzdělávání

21. modlitba Taizé (Prostějov)

27. DRFV

27. Noc kostelů

28. DR

30.-31.5. synoda

 

Červen

2. Oslavení Páně

3.-4. Kurz základů teologie

3.  ÚR

4.  Církevní zastupitelstvo

7.   modlitba Taizé (Botanická)

9. VKD Vysočina

11. Škodějov

12. sbírka Dr.K.Farského (na Škodějov)

12. Boží hod svatodušní

17.-18. synoda v Essenu

18. modlitba Taizé (Prostějov)

19. Trojice

18. vikar.shromáždění Vysočina

21. VKD Vých.Morava

25. DKV

 

Červenec

2. Pouť na Sázavu

5. modlitba Taizé (Botanická)

6. MJH bohoslužba- Botanická, Husova sbírka

6. MJH bohoslužba – televizní přenos z Betlém.kaple

11.- 17. Duchovní cvičení

23.- 30. setkání mládeže v Přibyslavi

termín pobytu pro matky s dětmi v Jeseníku a pobytu pro rodiny s malými dětmi bude upřesněn

 

Srpen

2.   modlitba Taizé (Botanická)

6- 13.  setkání dětí ve Vápenné

6.-13. setkání dětí v Přibyslavi

 

Září

1. VKD Brno

2.-3. Kurz základů teologie

7. modlitba Taizé (Botanická)

8. VKD Vysočina

9.-10. víkend.setkání dětí v Prostějově

10. ÚR

11. příp. 18– sbírka diec.diakonie

17. vzdělávání

17. modlitba Taizé (Prostějov)

20. VKD Vých.Morava

23. DRFV

24. DR

25. rozhlas.bohoslužby (Plzeň)

 

 Říjen

30.9.-2.10. celocírk. setkání mládeže na Lipové

4. modlitba Taizé (Botanická)

6. VKD Brno

7.-8. Kurz základů teologie

13. VKD Vysočina

15. ÚR

15. modlitba Taizé (Prostějov)

20. TPS

21.-22. vzdělávání pro statutáře NO

18. VKD Vých.Morava

28. bohoslužby v Hradci Králové

28. Slavnost světla – setkání mládeže v Prostějově

28. sbírka na opravu kostela v Lipt.Osadě

 

Listopad

1. modlitba Taizé (Botanická)

3. VKD Brno

4.-5. Kurz základů teologie

8.   porada vikářů

10. VKD Vysočina

12. ÚR

12. vzdělávání

17. sbírka na SSF

19. CZ

19. modlitba Taizé (Prostějov)

20. Poslední neděle liturg.roku – sbírka ČBS

22. VKD Východní Morava

25.DRFV

26. DR

27. první neděle adventní-Televizní přenos (bude upřesněno)

28.11.-30.11. Duchovní cvičení

 

Prosinec

1. VKD Brno

2.-3. Kurz základů teologie

6. modlitba Taizé (Botanická)

8. VKD Vysočina

10.   ÚR

17. modlitba Taizé (Prostějov)

24. Štědrý den – rozhlas.bohoslužby z chrámu sv.Mikuláše v Praze

25. Boží hod vánoční

26. Prvomučedník Štěpán – sbírka na diakonii

 

DR: 156140851/0300

VS Hus.sbírky –            číslo NO+95

VS sbírky diakonie –     číslo NO+97

VS odvodů ÚCP –          číslo NO+90

VS pro splátky půjček – číslo NO+67

VS pro disparitu –          číslo NO+94

 

ÚR: 43-570420277/0100

SSF – 8+číslo NO

 diakonie – 10+číslo NO

Liptov.Osada – 6+číslo NO

Škodějov – 7+číslo NO

 

Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,21

Poděkování za 60 let Brněnské diecéze CČSH

Celý jubilejní rok rozjímáme nad základními duchovními ctnostmi: VÍROU, LÁSKOU a NADĚJÍ (1 Te 5, 8). Dnešní bohoslužbu zaměřujeme k naději. Vzpomínáme. Děkujeme. Ale také si uvědomujeme, že Pán má s námi další záměry. On je naší budoucností. MY HO VYHLÍŽÍME A ČEKÁME.

Dnes mezi lidmi najdeme málo naděje. Spíš nejistotu a strach. Kde najít naději, která by nebyla iluzí a neskončila zklamáním?

POZORNĚ ČÍST PÍSMO. Pavel v úryvku z Římanům tím myslí především Tóru a Proroky – SZ. Není to lehká četba. Samé boje, selhání, zajetí, vysvobození a nové zajetí… Ale hlavní smysl?BŮH ZŮSTÁVÁ VĚRNÝ. Nenechá svůj lid úplně zabloudit a ztratit se. Mohl by, ale neudělal to. Odtud čerpáme naději, že to nevzdá ani s námi.

(Pokračování textu…)

Konec světa

Když seděl na Olivové hoře naproti chrámu a byli sami, zeptali se ho Petr, Jakub, Jan a Ondřej: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení, až se začne všechno schylovat ke konci!“ Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: `Já jsem to´ a svedou mnohé. Až uslyšíte válečný ryk a zvěsti o válkách, nelekejte se! Musí to být, ale ještě nebude konec. Povstane národ proti národu a království proti království, v mnohých krajinách budou zemětřesení, bude hlad. To bude teprve začátek bolestí. Vy sami se mějte na pozoru! Budou vás vydávat soudům, budete biti v synagógách, budete stát před vládci i králi kvůli mně, abyste před nimi vydali svědectví. Ale dříve musí být evangelium kázáno všem národům. Až vás povedou před soud, nemějte předem starost, co budete mluvit; ale co vám bude v té hodině dáno, to mluvte. Nejste to vy, kdo mluví, ale Duch svatý. (Mk 13,3-11)

 

Milí přátelé,

biblický text z Marka 13.kapitoly je aktuální vzhledem ke třem dnes rozšířeným pověrám.

Někteří lidé očekávají konec světa v souvislosti s údaji mayského kalendáře. Rok nula pro mayské náboženství začínal zrozením Venuše. Současný pátý cyklus začal 11.srpna 3114 př.K. a poslední den 13.baktumu odpovídá zřejmě 21.prosinci 2012, podle některých vědců však 14. prosinci 2116. Tehdy má svět skončit nějakou katastrofou, stejně jako podle Mayů skončily předchozí světy (zdroj Wikipedie). Nejde tedy o konec v biblickém slova smyslu, kdy dojde ke stvoření nového nebe a nové země. Mayové očekávali pouze zánik stávající civilizace. To si samozřejmě nikdo z nás nepřeje. I když nenasytným způsobem hospodaření s tím, co nám Pán Bůh při stvoření dal, si podřezáváme větev, na níž sedíme. Náš systém spoléhá na ničení přírody, a na otrockou práci lidí z třetího světa. O trvale udržitelný rozvoj usiluje jen malá část evropské a severoamerické veřejnosti. Bohužel ani v církvi, snad kromě pravoslavné, snaha o trvale udržitelný rozvoj není na pořadu dne. To, na co se učedníci ptali, tedy kdy dojde k obnovení Božího království, k dokonalému společenství s Bohem, kdy nastane konec všeho trápení a bolestí a začátek dokonalého štěstí v Kristově lásce, nám tedy žádný z řady mayských kalendářů neodpoví. Tady se musíme obrátit na Ježíše a věřit tomu, co říká: ano, navzdory všemu, co vidíte, království Boží skutečně přijde. (Pokračování textu…)

Památka zesnulých

Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: ´Všichni budou vyučeni od Boha´. Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je od Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb , který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z tohoto chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“
Jan 6, 43-51

Milí přátelé,

procházíme zadumáni v těchto podzimních dnech hřbitovy, klademe svíčky na hroby, a vzpomínky nás přivádějí i do kostela. Zažili jsme totiž setkání se smrtí. Někdo blízký vztahem nebo věkem nás opustil. Někdo, kdo byl jako my, na koho jsme spoléhali, byli na něho zvyklí, přijímali projevy jeho lásky a jemuž jsme i my mohli posloužit. Rozdělení nám působí bolest, vnáší zmatek do našich uspořádaných vztahů, nutí nás opouštět a jít vstříc novému. Mnohé zůstalo nevyjasněno, něco již nikdy nebude vyřčeno. Odchod blízkého člověka změnil naši přítomnost i budoucnost. Na co teď spoléhat, na co se těšit, z čeho brát sílu? Toužíme po životě a cítíme, jak s každým rozloučením z nás život uniká. Sami sobě dát život nemůžeme. (Pokračování textu…)

Co jsem?

Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnosti o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.
Matouš 5, 13-20

Milí přátelé,
je to tak, i když se tomu možná divíte. Jste solí země a světlem světa. Jak je to možné? Známe se dobře, víme o svých slabostech a chybách. Kolik nám schází do vtipnosti G.B.Shawa, krásy Marilyn Monroe, síly Jaromíra Jágra a zbožnosti svatého Františka! A přece. Boží slovo se nenavrátí zpět bez účinku, ale vykoná, k čemu je určeno. (Pokračování textu…)

Boží slovo

Jak si mladík udrží svou stezku čistou ? Musí se vždy držet tvého slova.
Žalm 119,9

Mladý křesťan si přeje žít podle Boží vůle a nehřešit. Jak toho dosáhne? Bůh odpovídá na tuto otázku přímo:

  1. Svůj život postav pod Boží slovo. Bůh do tebe vidí.
  2. Opři se o Boží moc a Boží milost a všechno očekávej od Boha. On tě ochrání od bludných cest, vlastních tužeb a svévole. „Celým svým srdcem hledal jsem tebe. Nedovol, abych se odvrátil od tvých ustanovení.“
  3. Uchovávej Boží slovo ve svém srdci. Zdrž se toho, abys potají hřešil. „Ve svém srdci jsem ochraňoval tvé slovo, abych proti tobě nehřešil.“ — „Napsal jsem vám, protože jste silní a Boží slovo ve vás přebývá.“
  4. S vděčným srdcem přijímej od Boha jeho naučení. „Veleben budiž Pane, Vyučuj mě svým ustanovením.“

Bude-li mladý člověk dbát těchto Božích ustanovení a půjde-li touto cestou, nebude na sebe výsledek dlouho čekat. Srdce, které se těší ze všeho, co mu Boží slovo ukazuje, bude o tom druhým vyprávět. Budeš se zabývat nadále biblí a těšit se ze všeho, co přitom objevíš a to všechno budeš zachovávat ve svém srdci jako drahocenný poklad.