Nejnovější příspěvky

Očištění od hříchu

„Omyj se , a budeš čist.“
2.Královská 5,13

„Hlavně zdraví!“. Jak často jsem tuto větu slyšela. Někdo přitom ještě klepe na dřevo.

Naamán, jeden z nejvyšších důstojníků aramejského krále onemocněl malomocenstvím. Je to obtížná, zlá, dlouhotrvající nemoc. Naamán si mohl všechno dovolit. A přece byl docela ubohý. Polovinu svého jmění by dal, jen aby mohl zase žít normálně, aby byl zdráv. Mnoho nemocných uvažuje podobně. Hlavně zdraví!

Jak ale reagujeme, když naše duše onemocní? Když hrozí, že se zhroutí pod nánosem neodpuštěných vin? Není hřích také jakýmsi druhem malomocenství? Není také smrtelnou nemocí?

(Pokračování textu…)

Pomoc a síla

Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem.

1.Samuelova 22,2

David svým vítězstvím nad Goliášem prokázal, že není vzbouřencem, který by chtěl změnit existující řád. Byl pro lid a hledal pro něj to nejlepší. Nedovolil také svým lidem, aby vložili ruku na krále Saula, i když pod ním velice trpěl. David všechno přenechal svému Bohu. David svým životem ukazuje na mnoha místech, že nalezl uznání před Hospodinem. Stává se tím předobrazem Pána Ježíše.

(Pokračování textu…)

Odpuštění

Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4,32

Je mnoho bídy a nouze ve světě. Hlavní příčinou jsou naše mezi lidské vztahy. Jednáme spolu navzájem bez lásky, jsme žárliví a nedůvěřujeme si. V druhém člověku vidíme jen konkurenta a pracujeme proti sobě. Proč se potom divíme , že náš svět je naplněn nenávistí a stálým nepokojem? Můžeme na této situaci vůbec něco změnit? Jistě!

Člověku, který je smířen s Bohem, je možné vyjít s druhým člověkem. Ale napřed musí všechno souhlasit ve vertikálním směru. Teprve potom bude všechno fingovat i v horizontální rovině.

(Pokračování textu…)

Světlo světa

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město na hoře ležící.
Matouš 5,14

Jestliže Pán Ježíš říká ke svým učedníkům: „Vy jste světlo světa“, , pak tím míní jejich svědectví ve světě. Náš způsob života jako následovníků Pána Ježíše má být pro každého v tomto světě viditelným světlem. Toto světlo je přiznáním učedníka ke svému Pánu. Tím je jasné, ke komu patří. Vyznávejme proto Krista všude a za každých okolností.

Jíme-li v restauraci, nestyďme se za svou modlitbu před jídlem. I to je naše vyznání Krista před lidmi.

(Pokračování textu…)

Poslání

Hospodin se k němu (ke Gedeonovi) obrátil a pravil: „Jdi v této ,své síle a vysvobodíš Izraele z rudou Midjánců. Hle, já tě posílám.“
Soudců 6,14

Když Bůh chce , pověří lidi úkolem nebo posláním, pak k tomu povolává takové, kteří se většinou nemohou vykázat žádnou lidskou silou, předností či kvalitou. David byl např. Nejmladším a nejméně významným synem ve své rodině, když Bůh pověřil proroka Samuela, aby pomazal tohoto mladého muže za krále Izraele. K apoštolu Pavlovi řekl Pán: „Měj dosti na mé milosti. Moje síla ve slabostí se dokonává.“

(Pokračování textu…)

Odmítnutí

Ať nikdo není nevěrný a bezbožný jako Ezau, který prodal prvorozenství za jediný pokrm. Víte přece, že když se potom chtěl stát dědicem požehnání, byl odmítnut. Neměl již potom příležitost k nápravě, ačkoliv ji s pláčem hledal.
Židům 12,16-17

Víte, kdo to byl Ezau? Vyrůstal se svým dvojčetem bratrem ve zbožné rodině. Ale nechtěl nic slyšet o Bohu a jeho požehnání. Právo prvorozeného – Boží nařízení – s kterým bylo spojeno požehnání – neznamenalo pro něho nejprve nic. Vyjádřil to tím, že prvorozenství prodal za nepatrnou cenu jídla z čočky. Ale nezůstalo to bez následků. O Boha se Ezau nadále nestaral. Požehnání by však rád od otce dostal. Byl však zavržen. Ani slzy nepomohly. Nebylo to nespravedlivě tvrdé? Nikoliv, neboť Ezau litoval jen ztráty požehnání. Neukázal žádnou lítost nad svým bezbožným jednáním.

(Pokračování textu…)

Muž z Nazareta

Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
Skutky 10,38

Když se Filip setkal s Pánem Ježíšem a byl jím povolán k následování, vyprávěl o tom svému příteli Natanaelovi „Nalezli jsme toho, o kterém Psal Mojžíš v Zákoně a Proroci, Ježíše, syna Josefova, toho z Nazaretu.“ Natanael však namítá: „Copak může z Nazaretu Přijít něco dobrého?“. Toto město nemělo tehdy dobrou pověst. K tomu jeho obyvatelé nechtěli nic slyšet o Ježíši Kristu a pokusili se ho svrhnout z hory, na kterém město stojí.

 

Co měl Filip dělat? Vyzval prostě svého přítele: „Pojď a viz!“ Natanael poslechl a poznal osobně Pána Ježíše. Sotva byl totiž u něho, řekl mu Ježíš jasně, kdo Natanael je. . V úžasu se Natanael zeptal: „Odkud mne znáš?“ Tu zjevil Pán tomuto muži, že on – Ježíš z Nazaretu, je zároveň Božím Synem, který zná každé lidské srdce a v každé době ví, kde se nacházíme. Všechny pochybnosti v srdci Natanaele byly odstraněny. Uvěřil a vyznal: „Ty jsi Syn Boží, Král Izraele.“

Nevím, co si vy o ,tomto muži z Nazareta myslíte a zač ho považujete. Chtěl bych vás však poprosit slovy Filipa: Pojďte a vizte! On vám může pomoci a osvobodit vás od břemene hříchu. On zemřel na Golgotě za vás.

(Pokračování textu…)

Mír

Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír,..
Efezským 2,13-14

Již léta se nezabývají lidé tolik nějakou myšlenkou jako myšlenkou na mír. Toužíme po světovém míru. Kolik toho již bylo vynaloženo, aby lidstvo dosáhlo tohoto cíle. Avšak přes všechno úsilí o mír slyšíme stále o válkách, o hrozbách a úzkostech člověka.

Bible nás učí, že světový mír – snad už brzy – přijde. Ale tento mír nebude výsledkem lidského úsilí, bude uskutečněn samotným Bohem. Tisícileté království míru začne pod vládou Pána Ježíše Krista.

(Pokračování textu…)

Dvojí metr

Dvojí závaží se Hospodinu hnusí, falešné váhy nejsou nic dobrého.
Přísloví 20,23

Tento výrok platí především obchodníkům. Bůh požaduje, aby obchody byly poctivé a čestné, bez podvodů a klamu.

Dnes však chceme toto slovo použít všeobecně. Týká se i nás a toho, co vychází z našich úst. Podíváme-li se do svého srdce, nepoznáváme v něm také „dvojí metr“? Jednou naše slovo nevážíme na zlatých vážkách, podruhé sáhneme po lži z nouze. Ale přicházejí i okamžiky, kdy myslíme své slovo vážně, dáváme na to ruku a zaštiťujeme se čestným slovem nebo přísahou.

(Pokračování textu…)

Pojištění

Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho, že by natrvalo neustále žíti měl a nedočkal se zkázy.
Žalm 49, 8-10

Žijeme ve světě plném nebezpečí. V mnoha oblastech nás mohou potkat nepředvídané události, které nás nemusí jen poškodit, ale za které můžeme draze zaplatit. Abychom byli před těmito nepředvídanými náklady uchráněni, nabízejí nám pojišťovací společnosti všechna možná pojištění. Tato ochrana není však zadarmo. Ptáme se mnohdy, zda vysoké prémie, které je třeba zaplatit, nám zaručí vždy dostatečnou náhradu ztráty, která nás potká.

(Pokračování textu…)