Nejnovější příspěvky

Kdo je vlastně Ježíš Kristus?

Když Ježíš přišel do končin Cesareje Filipovy ptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekne jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.“
Mt 16, 13 – 18

Začnu otázkou: Kdo je vlastně Ježíš Kristus? Věřícímu člověku asi bude tato otázka znít podivně, je to přece jasné, kdo je Kristus, proč se takto ptát. Ale ona ta otázka vlastně jen navazuje na otázku, kterou položil svým učedníkům sám Ježíš: „Za koho mne lidé pokládají?“ Dohady mezi lidmi byly různé, jak se můžeme z odpovědi apoštolů přesvědčit. Ježíš se ale znovu zeptal: „A za koho mne pokládáte vy?“ To už je jiná otázka. Totiž v tom, jak nahlížejí na Ježíše lidé „z vnějšku“, „ze světa“ a jak lidé, kteří jsou blíže vtaženi, účastni a zainteresováni, je podstatný rozdíl. Pro nezúčastněný pohled zvenčí, ale také pro pohled z úhlu jiného náboženství či filosofie může být Ježíš třeba prorokem, anebo významným člověkem, humanistou, popřípadě přísným mravokárcem tepajícím zlořády světa. Pohledy mohou být různé…

(Pokračování textu…)

O Smíření

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířil s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
2K 5, 17 – 21

Jsme zváni k usmíření. „Dejte se smířit s Bohem! Smiřte se s Bohem!“ zní výzva. Bible častokrát právě v těch centrálních případech volí zcela opačný směr, než na jaký jsme my lidé ve svých úvahách o náboženství zvyklí: Kdesi v nedozírných a nedostupných výšinách ztrnule ční nevyzpytatelný Bůh a úkolem nás, malých človíčků, je, nějak se k němu dostat, vylézt, vyšplhat; a také bychom si ho měli nějak předcházet, naklonit si ho, získat jeho přízeň… Takhle nějak vypadají představy, se kterými se můžeme setkat nejen u většiny světových náboženství, ale i u řady těch lidí, kteří se možná považují za křesťany, ale ve skutečnosti mají o křesťanství představu jen mlhavou.

(Pokračování textu…)

Není jiného Boha

Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal, aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.
Iz 45, 5 – 7

Tohle je nejspíš jeden z biblických textů, při nichž čtenáři naskočí husí kůže. Bůh se zde naprosto otevřeně přiznává k tomu, že sám osobně stojí za vším zlem, co ho na světě je. Všichni ti, kteří se odvracejí od biblické víry s argumentem, že je namířena proti lidskosti i proti životu samému, mají naprosto přesvědčivý důkaz – veškeré násilí, veškeré zlo, co ho kde na světě jest, je v křesťanství oficiálně potvrzeno, sám ten jejich bůh mu dává zelenou. Jenomže paradoxně je právě tento biblický text jedním z těch, které zřetelně ukazují k tomu, jak ošidné, ba nebezpečné je vytrhávat slova z jejich kontextů, historických i biblických souvislostí.

(Pokračování textu…)

Náboženským obcím, radám starších, diecézní orgánům, členům Brněnské diecéze CČSH

Milé sestry, milí bratři, milost a pokoj Vám!

Jak jistě víte, příští rok si budeme připomínat 90. výročí založení naší církve a na podzim také 60. výročí ustavení naší diecéze. Vezměme tato výročí jako vzácnou příležitost k poděkování za Boží věrnost a ochranu, kterou jsme po léta směli zakoušet, ale také především jako příležitost k zamyšlení se nad námi a naším posláním v současném světě. Prosíme Vás o spolupráci při přípravě oslavy těchto výročí. Konkrétně se jedná o tyto úkoly:

  1. V diecézi připravujeme k tomuto výročí publikaci, která stručně představí minulost i současnost její i každé její obce a každé iniciativy s diecézí spojené (Betanie-Křesťanská pomoc; Diecézní duchovní péče; Akademický klub Tábor, Tiskové středisko; Diecézní centrum setkávání na Lipové; Partnerské kontakty s Essenem a další.) Prosíme rady starších o spolupráci při přípravě této publikace. Promyslete a pošlete nejlépe v elektronické podobě do 31. 8. t. r. na adresu diecéze krátké představení své obce (iniciativy, sdružení), její minulosti, současnosti, aktivit, které v ní probíhají; případně i plánů do budoucna. Vše v rozsahu 10 řádků. K tomu připojte 1-2 fotografie. Vámi dodané materiály budou dále ve spolupráci s Vámi redakčně zpracovány. (Pokračování textu…)

Velikonoční pozdrav

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“ A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma; nalezli jedenáct učedníků a jejich druhy pohromadě. Ti jim řekli: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi.“
L 24, 32-34

Sestry a bratři,

zdravím Vás v tomto velikonočním čase tradičním pozdravem východních křesťanů: „Kristus vstal z mrtvých! – Vpravdě vstal z mrtvých!“

V tomto čase se vracíme k evangelním příběhům o setkání se Vzkříšeným Kristem. Jsou to zvláštní příběhy, velmi realistické, strohé, neučesané. Dávají ještě tušit prvotní zmatek, nejistotu, ale taky obrovskou sílu z tohoto setkání. Tušíme, že i v nás otevírají a probouzejí něco nového. Zpřítomňují v nás zkušenost setkání se Vzkříšeným. Ta tvoří pramen života a dynamiky církve. Sestry a bratři, necítíte touhu poznat tuto zkušenost víc a osobněji, přiblížit se jí? Netoužíte po prožití podobné radosti, jakou učinili učedníci na počátku o Velikonocích? (Pokračování textu…)

Postní čas

… v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno …
 Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
 2 K 5, 19-6, 1. 2c

 Milé sestry, milí bratři,

začínáme dnes postní čas. Jako jednotlivci, ale taky jako společenství se připravujeme na Velikonoce.

(Pokračování textu…)

Postní čas

… v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti. Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno …
 Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
 2 K 5, 19-6, 1. 2c

 Milé sestry, milí bratři,

začínáme dnes postní čas. Jako jednotlivci, ale taky jako společenství se připravujeme na Velikonoce.

Na cestu této přípravy Vám posílám krátké slovo z 2. Listu Korintským s prosbou a přáním, abychom si uvědomili, že právě nyní se nám otvírá vhodná příležitost obnovit náš vztah k Bohu. Všichni to potřebujeme. Každý máme oblasti života, kde jsme se vzdálili Bohu, druhým lidem i sobě samým a zatoulali se. (Pokračování textu…)