Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zasílám vám modlitby na týden 30. 6. - 6. 7. 2019.

Liturgický kalendář:

30. 6. - 3. neděle po Duchu Svatém 30. 6. Prvomučedníci římští 3. 7. Tomáš, apoštol Páně 4. 7. Prokop, opat 5. 7. Cyril a Metoděj, věrozvěstové, apoštolové Slovanů 6. 7. Mistr Jan Hus, mučedník

Myšlenka na týden: „Naše myšlení jsou marná, svárlivá, nepokojná, a přitom máme mít na mysli pokoj obecný, a zvláště abychom měli všichni spolu pokoj v Bohu; když to ale opustíme, zaneprázdníme i rozum, i vůli, i paměť vnitřního člověka.“ Mistr Jan Hus

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Všemocný Bože, děkujeme Ti za lidi osvícené, láskyplné a svaté. Děkujeme za nositele pokoje. Děkujeme za ty, kteří žili a žijí intenzivní jednotou s Duchem Svatým a jsou jím naplněni. Děkujeme za to, že tito lidé jsou mezi námi a jejich životem k nám promlouvá samotný Kristus.

Stvořiteli veškerenstva, oslavujeme tě za tvé věrné svědky Cyrila a Metoděje. Dej nám jejich vytrvalost a moudrost, abychom rozsévali do lidských srdcí tvé životodárné Slovo.

Veliký Bože, velebíme tě za tvého věrného svědka Mistra Jana Husa. Prosíme o čistou, autentickou víru a nasazení pro tvou Pravdu, abychom i my byli ochotní pro Krista trpět a přinášet oběti.

Dobrý Bože, prosíme tě, ochraňuj na cestách všechny lidi, rodiny i poutníky. Dej své požehnání každému, kdo tě prosí, i těm, kdo tě zatím neznají.

2) Modlitby z NO:

Pane, dej, ať pokoj a láska vládnou ve všech náboženských obcích. Ať Duch Svatý opět zavane svou mocí a vše probouzí k životu.

3) Tento týden se modleme s rabi Nachmanem:

„Bože můj, plahočím se tu a zápasím, aniž bych věděl, jestli někdy dosáhnu svého cíle. Ty a jedině Ty můžeš dodat naděje mým snům. Jedině s Tvou pomocí budu ušetřen marné námahy. Jedině s Tvým požehnáním mohou veškeré útrapy, které podstupuji, přinést svého ovoce. Ty a jedině Ty jsi klíčem k úspěchu ve všem, co činím.“

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

5) Vnitřní modlitba:

Bůh je láska. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme.)

Sestry a bratři, léto je tady a s ním i čas dovolených. Každý z nás se vydá na cesty za odpočinkem spolu se svými rodinami a blízkými. Otevírá se nám tak další možnost, abychom nacházeli velikost a vznešenost našeho Stvořitele v kráse přírody, která nás obklopuje. Využijme tyto chvíle k odpočinku těla, ale i k nasycení duše. Stvořená krása je rukopisem Boha, který všemu vdechl život a který nám bez přestání a trpělivě předkládá krásu jako čistou kontemplaci. Naučme se opět žasnout a děkovat svatému Bohu za všechny dary: rozkvetlé louky, šumící stromy, noční oblohu plnou hvězd a taky za lásku a dobro, kterými nás pozvedává z prachu člověčenství do věčného života... S pravidelnými modlitbami se ozvu zase v září.

Přeji vám požehnané letní dny, ochranu na cestách a pokoj Boží ve vašich rodinách.

Juraj Jordán Dovala, biskup