Kázání na 4.postní neděli – 10.března 2024

Bratři a sestry,

                        Ježíš Kristus měl své příznivce, ale stejně tak i protivníky a pak byli tací, kterým byl prostě úplně jedno. Z mnoha důvodů. Jeho poselství a působení se nijak neprotínalo s jejich životy. Byl pro ně jen jeden z mnoha učitelů té doby, ale ničím zvláštní. Tohle se vlastně mezi lidmi doteď nezměnilo, je to stejné jako kdysi za Ježíšova života. I dnes církev skrze své členy a představitele dokáže druhé oslovit a pozvat, ale jiné umí naštvat, případně dovést k jasně vyhraněnému odporu. A pak je tu ta početná skupina lidí, kterým je to všechno prostě jedno, my a víra, duchovní cesta rozvoje člověka a poznávání Boha ve světě, jsme jim prostě “šumák”. Velkou část našeho okolí evangelium a jeho možný vliv na život prostě nezajímá. Míjí se to s jejich světem a preferencemi a na pozvání ke Kristu reagují zdvořilým odmítnutím.

Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.” 

Tahle Ježíšova slova zapsaná na začátku Janova evangelia zní hodně tvrdě. Protože jsou vyslovena stylem buď – anebo. Věřící, anebo nevěřící. Spasení, anebo odsouzení. Bílá anebo černá. Dvě polarizované skupiny lidí. Jenže svět je složitější, než byla konkrétní situace, ve které Ježíš mluvil s farizejem Nikodémem. Jsou tu další lidé, které nelze dost dobře ztotožnit ani s jednou z těch skupin. Lidé, kteří se s Bohem míjí. Neznají ho, nezajímají se o něj. Těžko soudit, jak k tomu došlo, ale je to tak. Z pohledu nás, kteří jsme pozvání přijali, se ochudili o něco hodnotného, co přetrvá. Ale to je na druhou stranu asi tak všechno, co o nich můžeme říct. O jejich dalším osudu se v Písmu nemluví, a tak o něm nic víc nevíme. Tohle zjištění, přiznání si – že nevíme – je vlastně neskutečně osvobozující. Ježíšova na první poslech velmi přísná slova o soudu totiž pak najednou neevokují rozevírající se nůžky mezi spasenými křesťany a odsouzenými nekřesťany. Mezi nebem a peklem. Ale hovoří o životě tady a teď a o tom, nakolik tento život odpovídá Božím měřítkům. Protože na svět přišlo světlo a v tomto světle se dá rozlišit jednání zlé a jednání dobré, vykonané „v Bohu“. Ježíšovo světlo nám nabízí možnost posoudit, jestli ty které skutky byly dobré nebo nebyly. Uvěřili jsme v Ježíše Krista jako Syna Božího, chceme žít Boží království už v tomto světě, tady a teď. Následujeme Krista a ptáme se každý sám/sama sebe: „Měl by z toho, co dělám, radost? Rozhoduji se v Kristově duchu?” Znameními Ducha Božího jsou láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Nese moje jednání tyto atributy? Je jimi můj život naplněn? Šířím takovouto energii dál?

Ježíš seděl s Nikodémem a během noci mu vysvětloval svůj úkol Božího Syna na Zemi. To, co si ale musí každý člověk prožít sám na sobě. Zažít Boha je změna života, je to objevení jeho další dimenze. Bůh miluje nelogicky. Miluje svět i lidi, kteří jej odmítají. Miluje i ty, kteří se s ním míjejí, nepotřebují jej. Mohli bychom říct, že je to nejen nelogické, ale i nerozumné. Mohli bychom pro Boží jednání použít výraz „paradox lásky”, kdy milující miluje více milovaného než sebe sama. Bůh poslal Ježíše z lásky lidem na pomoc. Stejně tak z lásky a lidem ku pomoci kdysi Mojžíš vyvýšil hada na poušti. To jsme dnes slyšeli v prvním čtení. Všechen lid na poušti měl hada k dispozici. Kdo se tehdy k hadu obrátil, byl zachráněn před smrtí. Kdo to neudělal, zemřel. Není řeč o nebi a pekle, ale o tom jednom konkrétním okamžiku, kdy se člověk rozhoduje zda bude jednat tak, či onak. Právě tak se měl rozhodnout Nikodém. Ježíš se snažil Nikodémovi a dnes skrze evangelijní text i nám, následníkům Nikodéma, vysvětlit nelogičnost lásky. 

Pokoušet se zahlédnout ve světě Kristovo světlo a z něj žít život, na kterém je vidět moc Boží království mezi námi. Zkoušet žít tak, aby i druzí viděli, že stojí zato přijmout Boží oslovení a pozvání k novému životu, protože nás to může proměňovat k dobrému, ale nejen nás, ale díky tomu následně i svět kolem. Amen.

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 3.neděli postní – 3.3.2024

1. čtení: Ex 20,1-17 | 2. čtení: 1Kor 1,18-25 | Evangelium: Jan 2,13-22

Sestry a bratři, 

scéna z evangelia, kdy se rozčilený Ježíš chová, jako kdyby měl pořádně upito a naštval ho kamarád od stolu v hospodě, je velmi známá. K jindy celkem klidnému Ježíši ten obrázek, kterak převrací stoly a bičuje druhé, tak úplně nesedí. On ale zřejmě nevyháněl prodavače zvířat a penězoměnce proto, že v chrámu působili rozruch, ani proto, že tam obchodovali. A už vůbec ne kvůli nějaké svojí blbé náladě či vybití si frustrace kdoví z čeho na ostatních. Jeruzalémský chrám rozhodně nebyla tichá svatyně určená pro soukromou meditaci příchozích poutníků. K životu tohoto důležitého centra duchovního života patřilo, vedle jiných rituálů, i obětování zvířat. A protože je lidé nemohli vláčet kdovíjak dlouhou cestu s sebou – z různých míst, odkud přicházeli – tak si zvířata kupovali přímo v chrámovém předsálí. A i ti penězoměnci měli důležitou roli pro chrámový provoz. Nedělali obchody pro vlastní obohacení, ale proto, aby chrám zůstal v provozu. 

Rozčilený Ježíš tady vystupuje spíš proti něčemu jinému – a tím je mechanismus přinášení obětí, kdy člověk v chrámu tím, že obětoval, měl pocit splněné povinnosti či – jak se říká – “měl hotovo”. Jenže podle prorocké tradice pravá víra a oběť nespočívá ve vyprázdněném plnění rituálů coby nařízených povinností, ale tkví v bezpodmínečné lásce, která člověka přesahuje. A ta se projevuje činy. Takovými, ze kterých nám vlastně nic neplyne – žádná výhoda, zisk. Činy, které děláme, abychom druhým pomohli, ulehčili, ne proto, že nám to někdo nařizuje a my si ho jen nechceme rozhněvat. To tehdy znamenalo se třeba ujmout sirotka, zastat se spravedlnosti, nevykořisťovat druhé apod. Šlo o úplně jiný způsob pochopení víry. Řada Kristových výroků byla namířena proti mechanismu spoléhání se na povinnost obětí. A tak je Ježíšův zásah v chrámu vlastně prorockým činem. Lidé takovým činům sice běžně nerozuměli a divili se, proč se prorok chová tak divně. Ten čin byl v tu chvíli symbolický, nicméně s hlubokým přesahem. A i nám to může připadat zvláštní, co vlastně Kristus v chrámu prováděl, protože u něj na takové jednání nejsme zvyklí. Kristův čin se obrací proti tomu, co ovládlo chrám. Proti tomu, aby lidé jednali s Bohem na účetní rovině “má dáti – dal”, ale vnitřně zůstávali nezměnění. 

Čím víc jsem nad tím textem přemýšlela a přemýšlím, tím víc mi připadalo a připadá, že Ježíš se takhle nespoutaně a divoce choval prostě proto, že to, co tím lidem následně sdělil a co chce skrze text evangelia říct i nám, je prostě strašně moc důležité. A sice, že láskyplná slova jsou sice hezká, ale činy konané v lásce jsou daleko důležitější. Že plnit nějakou roli, splňovat určité nároky, hrát si na “hodné, správné” lidí se dá, ale daleko důležitější/opravdovější je to, kým jsme uvnitř a jak se to projevuje navenek (ve smýšlení a našich činech). Ten dnešní evangelijní text tedy zdá se, míří i do vod autenticity, na cestu, kdy se stáváme sami sebou, kdy si dovolíme sami sebou být, kdy se necháváme proměnit Kristovou láskou.

„Zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím.“ To jsou Ježíšova slova týkající se proměny člověka. Ježíš tady mluví o chrámu svého těla, jak je psáno v Písmu, mluví o tajemství velikonočních svátků. Tím ovšem poukazuje i na naší proměnu – k tomu velmi důležitému dvojpřikázání lásky “miluj bližního svého, jako sebe sama”. Cesta do chrámu vede přes chrám vlastního těla, co je uvnitř, projeví se i navenek. A tím, co děláme navenek, nelze maskovat to, co je mnohdy uvnitř. Postní doba a Velikonoce jsou o transformaci, proměně. Ježíš – v dnešním textu skrze radikální čin – říká “milujte”. Neříká “milujte až … někdy”, ale teď a tady, a podle toho také jednejte. Amen! 

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 2.postní neděli – 25.2.24

texty: Genesis 17, 1-7.15-16 / Římanům 8, 31-39 / Marek 8, 31-38

Sestry a bratři,

na základě toho, co víme z Písma, by se dalo říct, že až doposud zažívali učedníci s Ježíšem samé pěkné věci. Apoštol Petr o něm vyznal “Ty jsi Mesiáš, ty jsi Kristus”a v těch slovech se odráží víra v člověka, který dokáže pomoct všem a který, což je důležité říct, pomoct chce. Člověk, který ostatním dovede skrze činy přiblížit Boha a Boží bezpodmínečnou lásku k člověku, je dar. A právě takový má být (Starým zákonem přislíbený) mesiáš. V jeho přítomnosti se snad ani nelze cítit špatně a ohroženě, naopak můžeme díky tomu/díky němu/ vnímat, že Boží království je blízko, že právě pro každého z nás je u Boha místo. Ježíš tyto představy o Boží vládě, Božím království mezi lidmi splňuje. Petr, jako první člověk v dějinách, o něm vyznává, že je Kristus. Bohem poslaný mesiáš, obnovitel světa.

Ježíšovi žáci bezprostředně zažili to, jak Ježíš lidem pomáhal. S údivem byli opakovaně svědky toho, jak Ježíš lidem vrátil zdraví, a to i těm, kteří byli beznadějně nemocní. Slyšeli působivá kázání při bohoslužbách i mimo ně. Byli u mnoha obyčejných setkání, kdy Ježíš pomohl těm, kdož se ocitli v nouzi. Hodiny a hodiny všichni strávili v přátelském rozhovoru o světě, o životě, o lidech, o Bohu. Byly to požehnané chvíle. Okamžiky, které posilují odvahu a chuť žít svůj život.

Je možné, že od Boha, od Ježíše Krista očekáváme něco takového – že nám nějak s životem pomůže. Že nalezneme směr díky Boží moudrosti. Že když jsme sami, najdeme mezi lidem Božím, křesťany, společnost. Že tam, kde nám docházejí síly, nás Bůh, víra v něj, podrží. Že tehdy, když nezvládáme těžké životní situace, získáme naději a on nám ulehčí, zmírní ony vypjaté situace, i náš přirozený strach. Je to lidské, myslet si a doufat, věřit, že s Bohem budeme sčítat víceméně jenom zisky. Brněnská tisková misie vydala jednu ze svých pohlednic, která mi tady visí v kanceláři na zdi, a tam se píše: S Bohem je každý den krásný! (Přiznávám pod čarou, že jednou jsem tam v nějakém vytržení připsala, že s pivem taky, ale to nikomu nenutím.) A takhle my lidé přemýšlíme. Pozorovatel zvenčí by možná řekl: Náboženství má být přínosné pro jednotlivce a prospěšné pro společnost. Když uvážíme, co všechno učedníci s Ježíšem zažili, nutně v jejich očích splňoval kritéria úspěšného náboženského vůdce, dneska bychom možná řekli seberozvojového kouče: laskavý vztah k lidem, poutavá kázání, moudré rady do života, zázračná uzdravení, sycení hladových, nepřetržitý pobyt na cestě za ztracenými a bloudícími. Víc už si snad nelze ani přát. 

Ježíš chodil mezi lidmi, mluvil s nimi, kázal, vyučoval. Křesťanství je učení. Svět je místem, kde se učíme znát Boží cesty. A jak už to tak bývá, někdo učení chápe snáze, někdo obtížněji, někdo jej odmítá a učit se nechce. Pro Ježíšovu skupinu muselo být těžké, když je začal učit, že “Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vstát.“ Tohle se jim nelíbilo, protože až do té doby byla jejich cesta vlastně lehká, byla o “ziscích”, jak jsem zmiňovala na začátku. Ježíš, který pro ně znamenal plus, najednou mluví o mínusech. Utrpení, zavržení a smrt se nehodí na cestu Božího člověka – aspoň tak si to mysleli Ježíšovi žáci. Nedávalo jim to smysl. Takhle si víru v Boha nepředstavovali a ani my asi nepředstavujeme. Mínění učedníků, ale možná přeneseně v čase i naše, je, že víra má život pokud možno ulehčit, a ne zkomplikovat. 

V textu evangelia je výslovně zmíněn Petrův názor. Dokonce tak, že je psáno, že Petr začal svého učitele kárat, napomínat. Pořád asi myslel na všechny ty obohacující a hluboké chvíle, které spolu prožili. Toužil, aby nikdy neskončily. To dává smysl, člověk nechce, aby to hezké skončilo. „Pane, nechoď do Jeruzaléma, když tě tam nic dobrého nečeká. Zůstaň s námi v klidu na venkově.“ Petr měl svou představu Božího zachránce a vadilo mu, že ji Ježíš nabourával. Snad kdyby si Ježíš nechal ty černé vyhlídky pro sebe …? Ale on o tom mluvil otevřeně – o utrpení a smrti, které patří k životu mesiáše. O tom, že Boží služebník se problémům prostě nevyhne. “Musí být zavržen od starších, velekněží a zákoníků.” A nejen to. Text dál říká: “Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“S čím, jak? Kristus neponouká ve smyslu „Vezmi svou dobrou pověst, vezmi svoje spokojené vztahy, svůj dům, svoji spíž, sklep, peníze nebo své štěstí.” Výbava na cestu víry je popsána úplně jinak: “Zapři sám sebe.”Odlož to, na čem si zakládáš a co je pro tebe tak důležité, odlož svoje představy o tom, jak by měl vypadat požehnaný život. Předstup před Boha i s tím, co se ti v životě nepovedlo. Co se ti pořád a pořád nedaří, s tím, kde se marně snažíš zlepšit. Se vším, co tvůj život znepříjemňuje. Se všemi chybami, přešlapy. Nenechávej si svá zraněná, zranitelná místa pro sebe. Když se o ně dělíš, získáváš život. Nad tímhle je asi potřeba meditovat. Jak to uchopit – každý pro sebe. Ale i o tom, anebo pro to, je tady postní doba. Mnoho lidí dál sní sen apoštola Petra o životě bez problémů. Jako kdyby bylo možné žít život bez nich! Problémy a trápení budou v životě pořád. A i přesto, nebo právě proto, nás Ježíš zve k následování – i v potížích se svěřovat Bohu s důvěrou, že náš život je v jeho rukou, ať teď třeba zrovna vypadá jakkoliv. Amen. 

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Kázání na 1.neděli postní – 18.2.2024

První čtení: Genesis 9,8-17 / Druhé čtení: 1. Petrův 3,18-22 / Evangelium: Marek 1,9-15 

Bratři a sestry,

                       Popeleční středou začala tento týden postní doba. Čas, který je v Písmu vyjádřen čtyřiceti dny Ježíšova pobývání na poušti. Symbol pouště se v Bibli objevuje poměrně často, stejně jako počet čtyřiceti. Čtyřicet let izraelský lid putoval ze země otroctví do zaslíbené země svobody, čtyřicet dní šel Eliáš na horu Choréb. Poušť je místem, kde se lze učit skrze zkoušky, kde lze zakusit transformaci, zahájit proměnu. Poušť, v tradici přírodních národů, byla a je vnímána jako místo démonů. V tom smyslu, že člověk je na poušti, místě v jistém smyslu pustém, vystaven sám sobě. Z našeho nitra se mohou začít ozývat věci, které v sobě mnohdy chceme umlčet, potlačit – a sami víme, čím. Jenže na poušti, místě, které je chudé na vnější podněty, když jsme odstřiženi od okolního rozptýlení, se v nitru člověka může začít ozývat ven mnoho vytěsněného a potlačeného. V tichu samoty a bez stimulace vnějších vzruchů jsme konfrontováni s naším já, našimi stíny a člověk se s nimi/se sebou dřív či později potká. Výsledkem tohoto setkání, někdy možná až zápasu, je, že můžeme odkrýt to, co je pravé, to, co nás otevírá slyšení Božího hlasu. Na poušti se nám zpřítomňuje pravda a podstata bytí, a také to, kým skutečně jsme – milovanými dětmi božími. 

Ježíš, jak jsme slyšeli v evangeliu, byl vyveden na poušť, kde ho mezi dravou zvěří andělé obsluhovali. To je zajímavý kontrast, dravá zvěř a obsluhování anděly. Ten text nám zřejmě říká, že se máme pokusit rozlišit hlasy “divokých zvířat” (našich pudů a agresí), toho, co nás – naše smýšlení a jednání – má tendenci někdy přespříliš ovlivňovat a co je nějakým způsobem nespoutané, dominující, znesnadňující empatii a přesah od já k Ty … a to proto, abychom mohli zaslechnout i ten druhý, boží, tichý, ale o to víc důležitý, hlas. A abychom mohli být “obsluhováni anděly”, tj.spojili se s tím božským v nás. 

Italský režisér Feredico Fellini natočil v roce 1978 satirický film “Zkouška orchestru”, ve kterém líčí hudební zkoušku jednoho chrámového tělesa. Dirigent souboru vede početné hudební uskupení, ze kterého je ovšem naprosto bezradný. Neladí to, lidé nespolupracují. Největší neplechu mu na začátku dělá kvarteto houslí, které se ne a ne sladit do jedné tóniny. Co za tím vězí, ptá se rozzuřený dirigent? Když se k jeho velké radosti kvarteto uklidní, tak se pro změnu ozve jiná část orchestru. A pak třeba trumpetista, který si nesmí nechat ujít fotbalové utkání svého oblíbeného týmu…. Nakonec to vypadá, že se situace uklidní a dirigent snad i dozkouší, co je třeba, když v tom do chrámu přiběhne dotěrná novinářka, která by ráda vyzvěděla vše ze zákulisí. Ke slovu se tady snaží dostat opravdu každý, bez ohledu na druhé a společný zájem … chaos, ego, babylónská věž … Napadl mě tento příměr, film, jako metafora pro to nezkrotné v nás. Pro ty pudy, touhy, vášně, “naší pravdu”, pro to vše, co posiluje naše ego a nenechá nás vyjít vstříc druhému, k Ty a navázat vztah, protože prostě “JÁ” … a moje zájmy předevevším … Jednou z možných cest, jak započít změnu, je pěstovat soucit. Soucítit může být těžké, protože to vyžaduje vnitřní schopnost jít s druhými po různých cestách, i tam, kde jsou slabí, zranitelní, opuštění a zlomení. My většinou na utrpení normálně reagujeme jinak: snažíme sa zbavit se ho útěkem anebo hledáním nějakého rychlého řešení. Soucit nás uvolňuje, otevírá k druhým, skrze soucit můžeme prožít to, že dáváme-li, pak také dostáváme a čím víc dáváme, tím víc dostáváme. Boží láska a boží milost je bezpodmínečná a my na ní takto můžeme mít podíl. 

Když uplynulo čtyřicet dní, Ježíš odešel z pouště, aby se pustil ve stopách Jana Křtitele, protože – jak je psáno – se naplnil čas. Když se v Bibli mluví a píše o čase, tak se tím nemyslí jen “chronos”, čas od někud někam, ale také “kairos”, čas k něčemu, čas příhodný, který je příležitostí ke změně, k nové cestě. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. I tato slova dnes zazněla. Text říká, že Boží království se přibližuje, že není jen někde v neznámu, chladně a nedostupně vzdálené. Je naším úkolem, na duchovní cestě hledání pravdy a moudrosti, odpovědět na toto vědomí otevřeností svého srdce, obrácením. To “čiňte pokání” se někdy totiž překládá také jako “obraťte se/proměňte se” a věřte evangeliu. Změňte směr, tak, jako když potkáte velkou lásku – už není jen já, ale my a prostor pro druhého, otevřenost, naslouchání, vylaďování se, prolínání. Bůh nás k tomu volá. Amen! 

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Bohoslužby v adventní době a během Vánoc 2023

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

zveme Vás k bohoslužbám, které se konají každou neděli od 10 hodin v Husově sboru na Botanické 1.

26.11.23 poslední neděle církevního roku – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

3.12.23 1.adventní neděle – 10.00 (přímý přenos bohoslužeb Českou televizí), slouží biskup Juraj Dovala a farářka Sandra Silná

10.12.23 2.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

17.12.23 3.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

24.12.23 4.adventní neděle – pouze bohoslužby Půlnoční – 23.00, slouží farářka Sandra Silná

25.12.23 Boží hod vánoční – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

31.12.23 Silvestr, bohoslužby s poděkováním za uplynulý rok a požehnáním do roku 2024 – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

7.1.24 Tříkrálové bohoslužby – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Bohoslužby v rámci XXX.varhanického kurzu CČSH

V neděli 13. 8. oslaví účastníci kurzu den Páně  v Husově sboru na Botanické ul. 1. Bohoslužba začíná v 10 hod., slouží Zdeněk Kovalčík, káže Jana Wienerová, spirituálka kurzu a farářka v Broumově. Při bohoslužbě účastníci zazpívají Truvérskou mši P. Ebena.


  V pátek 18. 8. 2023 se rozloučíme společně při songové bohoslužbě v Husově sboru na Botanické ul , která začíná v 10 hod. Zazní songová Liturgie od autorů Svoboda – Zachařová. Slouží Zdeněk Kovalčík, káže br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Srdečně zveme k účasti.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích – aktuálně

V prostorách bývalé modlitebny Církve čs.husitské v Brně Husovicích, Gargulákova 5, nabízíme lidem v nouzi sociální bydlení v nově zrekonstruovaných malometrážních bytech. Projekt byl dokončen a zkolaudován, za podporu děkujeme Církvi če.husitské – Brněnské diecézi, Ministerstvu pro místní rozvoj a fondům pro regionální rozvoj Evropské unie.

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME, ŽE OD ČERVENCE 2023 JSOU VŠECHNY DOSTUPNÉ BYTY PRONAJATY.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích

Nabídka sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi Centrum Farský, Gargulákova 5, Brno-Husovice
Pro osoby v bytové nouzi nabízíme 5 bytových jednotek v základním vybavení
Přehled nabízených bytů
označení typ,
velikost bezbariérovost poznámka
Byt č.1  1+kk, 44,4 m2
Byt č.2  1+kk, 25,2m2
Byt č.3  1+kk, 34,6m2
Byt č.4  2+kk, 67,1m2
Byt č.5  2+kk, 58,1m2

Byty č. 1, 2, 3 (bezbariérové) jsou určeny pro jednu max. dvě osoby, byty č. 4 a 5 jsouve 2. NP a jsou určeny pro tři až čtyři osoby.Měsíční nájemné sociálního bydlení dle aktuálně platného limitu pro rok 2023 činí: 84,70 Kč/m2. Měsíční zálohy na elektřinu (elektrické topení a ohřev vody), vodné, stočné a služby činí 2500 až 3000,-Kč / měsíčně. Bude požadováno složení kauce ve výši jedné měsíční zálohy předem.V celém objektu je zákaz kouření!Sociální byty nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Jsou určeny pro stabilizaci a zlepšení nepříznivé sociální situace žadatele. Pro pomoc je zajištěna podpora sociálního pracovníka. Narušování domovního řádu a podmínek nájemní smlouvy může být důvodem k ukončení nájmu.Podmínky přijetí
A. Žadatel o byt musí vyhovovat definici osob v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi, je takový subjekt, který v důsledku nepříznivých životních okolností nemá přístup k bydlení, avšak je schopen plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu:

• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě,
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,

page2image48877424
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnostbydlení),
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, • muži a ženy v seniorském věku,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), • osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
• osoby v nezákonně obsazené budově,• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu,
• osoby ohrožené domácím násilím – policejně zaznamenané případy – oběti,
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinoumožnost bydlení),
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účelybydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dřívemohlo být obyvatelné),
• osoby žijící v přelidněných bytech.
B. Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse2členy b) 0,9násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse3členy

page2image34252736

Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 je 40.324,-Kč, pak 0,6 násobek činí 24.194,-Kč

page3image48980720
C. Nájemní smlouva se uzavře na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.D. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt,
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydleníKontakty pro bližší informace a žádosti:Náboženská obec CČSH, Botanická 1, 602 00Brno
(farářka Mgr. et Mgr. Sandra Silná – telefon 541 212 173, 775 181 279)Betanie – křesťanská pomoc, Borky 7, 614 00Brno
(Ing. Jitka Bednářová – telefon 545 230 775, 603 796 816)
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2023

I v letošním roce, v pátek 2.června, vás zveme do Husova sboru na Noc kostelů.
Program:

18,00 Zahájení
19,00 Komorní koncert vážné hudby
20,00 Vystoupení pěveckého sboru KAMPANELA
21,30 Výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka a z Černošských spirituálů

Po celou dobu programu bude v Husově sboru instalována výstava výtvarných děl I. Krajíčka a Marcely Vichrové.
Mezi jednotlivými programy bude možnost shlédnout krátké filmové vstupy z historie Církve československé husitské.

Program Noci kostelů v Husově sboru na Botanické byl podpořen grantem Jihomoravského kraje.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Postní doba 2023

Popeleční středou 22.2.23 začala letošní postní doba. Jak napsal římskokatolický kněz a bratr v Kristu o.Zbigniew Czendlik „nikdo není tak svatý, aby na něm nebylo něco špatného, a nikdo není tak špatný, aby na něm nebylo něco dobrého…„. Možná s těmito, možná s jinými slovy vstupme tedy do doby, která je vyjímečná v koloběhu liturgického roku a sledujme dění, v nás i kolem nás. Z této bdělé pozornosti se může zrodit mnohé ….

Pokoj Vám, sestry a bratři! Jste srdečně zváni na Botanickou 1 v Brně každou neděli k bohoslužbám, a to od 10 hodin dopoledne. Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář