Kázání na 1.neděli postní – 18.2.2024

První čtení: Genesis 9,8-17 / Druhé čtení: 1. Petrův 3,18-22 / Evangelium: Marek 1,9-15 

Bratři a sestry,

                       Popeleční středou začala tento týden postní doba. Čas, který je v Písmu vyjádřen čtyřiceti dny Ježíšova pobývání na poušti. Symbol pouště se v Bibli objevuje poměrně často, stejně jako počet čtyřiceti. Čtyřicet let izraelský lid putoval ze země otroctví do zaslíbené země svobody, čtyřicet dní šel Eliáš na horu Choréb. Poušť je místem, kde se lze učit skrze zkoušky, kde lze zakusit transformaci, zahájit proměnu. Poušť, v tradici přírodních národů, byla a je vnímána jako místo démonů. V tom smyslu, že člověk je na poušti, místě v jistém smyslu pustém, vystaven sám sobě. Z našeho nitra se mohou začít ozývat věci, které v sobě mnohdy chceme umlčet, potlačit – a sami víme, čím. Jenže na poušti, místě, které je chudé na vnější podněty, když jsme odstřiženi od okolního rozptýlení, se v nitru člověka může začít ozývat ven mnoho vytěsněného a potlačeného. V tichu samoty a bez stimulace vnějších vzruchů jsme konfrontováni s naším já, našimi stíny a člověk se s nimi/se sebou dřív či později potká. Výsledkem tohoto setkání, někdy možná až zápasu, je, že můžeme odkrýt to, co je pravé, to, co nás otevírá slyšení Božího hlasu. Na poušti se nám zpřítomňuje pravda a podstata bytí, a také to, kým skutečně jsme – milovanými dětmi božími. 

Ježíš, jak jsme slyšeli v evangeliu, byl vyveden na poušť, kde ho mezi dravou zvěří andělé obsluhovali. To je zajímavý kontrast, dravá zvěř a obsluhování anděly. Ten text nám zřejmě říká, že se máme pokusit rozlišit hlasy “divokých zvířat” (našich pudů a agresí), toho, co nás – naše smýšlení a jednání – má tendenci někdy přespříliš ovlivňovat a co je nějakým způsobem nespoutané, dominující, znesnadňující empatii a přesah od já k Ty … a to proto, abychom mohli zaslechnout i ten druhý, boží, tichý, ale o to víc důležitý, hlas. A abychom mohli být “obsluhováni anděly”, tj.spojili se s tím božským v nás. 

Italský režisér Feredico Fellini natočil v roce 1978 satirický film “Zkouška orchestru”, ve kterém líčí hudební zkoušku jednoho chrámového tělesa. Dirigent souboru vede početné hudební uskupení, ze kterého je ovšem naprosto bezradný. Neladí to, lidé nespolupracují. Největší neplechu mu na začátku dělá kvarteto houslí, které se ne a ne sladit do jedné tóniny. Co za tím vězí, ptá se rozzuřený dirigent? Když se k jeho velké radosti kvarteto uklidní, tak se pro změnu ozve jiná část orchestru. A pak třeba trumpetista, který si nesmí nechat ujít fotbalové utkání svého oblíbeného týmu…. Nakonec to vypadá, že se situace uklidní a dirigent snad i dozkouší, co je třeba, když v tom do chrámu přiběhne dotěrná novinářka, která by ráda vyzvěděla vše ze zákulisí. Ke slovu se tady snaží dostat opravdu každý, bez ohledu na druhé a společný zájem … chaos, ego, babylónská věž … Napadl mě tento příměr, film, jako metafora pro to nezkrotné v nás. Pro ty pudy, touhy, vášně, “naší pravdu”, pro to vše, co posiluje naše ego a nenechá nás vyjít vstříc druhému, k Ty a navázat vztah, protože prostě “JÁ” … a moje zájmy předevevším … Jednou z možných cest, jak započít změnu, je pěstovat soucit. Soucítit může být těžké, protože to vyžaduje vnitřní schopnost jít s druhými po různých cestách, i tam, kde jsou slabí, zranitelní, opuštění a zlomení. My většinou na utrpení normálně reagujeme jinak: snažíme sa zbavit se ho útěkem anebo hledáním nějakého rychlého řešení. Soucit nás uvolňuje, otevírá k druhým, skrze soucit můžeme prožít to, že dáváme-li, pak také dostáváme a čím víc dáváme, tím víc dostáváme. Boží láska a boží milost je bezpodmínečná a my na ní takto můžeme mít podíl. 

Když uplynulo čtyřicet dní, Ježíš odešel z pouště, aby se pustil ve stopách Jana Křtitele, protože – jak je psáno – se naplnil čas. Když se v Bibli mluví a píše o čase, tak se tím nemyslí jen “chronos”, čas od někud někam, ale také “kairos”, čas k něčemu, čas příhodný, který je příležitostí ke změně, k nové cestě. Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. I tato slova dnes zazněla. Text říká, že Boží království se přibližuje, že není jen někde v neznámu, chladně a nedostupně vzdálené. Je naším úkolem, na duchovní cestě hledání pravdy a moudrosti, odpovědět na toto vědomí otevřeností svého srdce, obrácením. To “čiňte pokání” se někdy totiž překládá také jako “obraťte se/proměňte se” a věřte evangeliu. Změňte směr, tak, jako když potkáte velkou lásku – už není jen já, ale my a prostor pro druhého, otevřenost, naslouchání, vylaďování se, prolínání. Bůh nás k tomu volá. Amen! 

Rubriky: Kázání | Napsat komentář

Bohoslužby v adventní době a během Vánoc 2023

Milé sestry, milí bratři, milí přátelé,

zveme Vás k bohoslužbám, které se konají každou neděli od 10 hodin v Husově sboru na Botanické 1.

26.11.23 poslední neděle církevního roku – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

3.12.23 1.adventní neděle – 10.00 (přímý přenos bohoslužeb Českou televizí), slouží biskup Juraj Dovala a farářka Sandra Silná

10.12.23 2.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

17.12.23 3.adventní neděle – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

24.12.23 4.adventní neděle – pouze bohoslužby Půlnoční – 23.00, slouží farářka Sandra Silná

25.12.23 Boží hod vánoční – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

31.12.23 Silvestr, bohoslužby s poděkováním za uplynulý rok a požehnáním do roku 2024 – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

7.1.24 Tříkrálové bohoslužby – 10.00, slouží farářka Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Bohoslužby v rámci XXX.varhanického kurzu CČSH

V neděli 13. 8. oslaví účastníci kurzu den Páně  v Husově sboru na Botanické ul. 1. Bohoslužba začíná v 10 hod., slouží Zdeněk Kovalčík, káže Jana Wienerová, spirituálka kurzu a farářka v Broumově. Při bohoslužbě účastníci zazpívají Truvérskou mši P. Ebena.


  V pátek 18. 8. 2023 se rozloučíme společně při songové bohoslužbě v Husově sboru na Botanické ul , která začíná v 10 hod. Zazní songová Liturgie od autorů Svoboda – Zachařová. Slouží Zdeněk Kovalčík, káže br. patriarcha ThDr. Tomáš Butta. Srdečně zveme k účasti.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích – aktuálně

V prostorách bývalé modlitebny Církve čs.husitské v Brně Husovicích, Gargulákova 5, nabízíme lidem v nouzi sociální bydlení v nově zrekonstruovaných malometrážních bytech. Projekt byl dokončen a zkolaudován, za podporu děkujeme Církvi če.husitské – Brněnské diecézi, Ministerstvu pro místní rozvoj a fondům pro regionální rozvoj Evropské unie.

AKTUÁLNĚ INFORMUJEME, ŽE OD ČERVENCE 2023 JSOU VŠECHNY DOSTUPNÉ BYTY PRONAJATY.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Nabídka sociálního bydlení v Brně – Husovicích

Nabídka sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi Centrum Farský, Gargulákova 5, Brno-Husovice
Pro osoby v bytové nouzi nabízíme 5 bytových jednotek v základním vybavení
Přehled nabízených bytů
označení typ,
velikost bezbariérovost poznámka
Byt č.1  1+kk, 44,4 m2
Byt č.2  1+kk, 25,2m2
Byt č.3  1+kk, 34,6m2
Byt č.4  2+kk, 67,1m2
Byt č.5  2+kk, 58,1m2

Byty č. 1, 2, 3 (bezbariérové) jsou určeny pro jednu max. dvě osoby, byty č. 4 a 5 jsouve 2. NP a jsou určeny pro tři až čtyři osoby.Měsíční nájemné sociálního bydlení dle aktuálně platného limitu pro rok 2023 činí: 84,70 Kč/m2. Měsíční zálohy na elektřinu (elektrické topení a ohřev vody), vodné, stočné a služby činí 2500 až 3000,-Kč / měsíčně. Bude požadováno složení kauce ve výši jedné měsíční zálohy předem.V celém objektu je zákaz kouření!Sociální byty nejsou určeny pro dlouhodobé bydlení. Jsou určeny pro stabilizaci a zlepšení nepříznivé sociální situace žadatele. Pro pomoc je zajištěna podpora sociálního pracovníka. Narušování domovního řádu a podmínek nájemní smlouvy může být důvodem k ukončení nájmu.Podmínky přijetí
A. Žadatel o byt musí vyhovovat definici osob v bytové nouzi. Osobou v bytové nouzi, je takový subjekt, který v důsledku nepříznivých životních okolností nemá přístup k bydlení, avšak je schopen plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu:

• osoby v nízkoprahové noclehárně,
• osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek,
• muži a ženy v azylovém domě,
• matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě,
• úplné rodiny v azylovém domě,
• osoby v domě na půli cesty,
• osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení), • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu,
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající na skryté adrese,

page2image48877424
• ženy ohrožené domácím násilím pobývající v azylovém domě,
• žadatelé o azyl v azylových zařízeních,
• migrující pracovníci – cizinci ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnostbydlení),
• osoby před opuštěním zdravotnického zařízení,
• osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče, • muži a ženy v seniorském věku,
• invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě,
• osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení), • osoby v podnájmu (nemají jinou možnost bydlení),
• osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
• osoby v nezákonně obsazené budově,• osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice),
• osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu,
• osoby ohrožené vystěhováním z vlastního bytu,
• osoby ohrožené domácím násilím – policejně zaznamenané případy – oběti,
• osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinoumožnost bydlení),
• osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti,v zahradních chatkách se souhlasem majitele,
• osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účelybydlení,
• osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání (dřívemohlo být obyvatelné),
• osoby žijící v přelidněných bytech.
B. Nájemní smlouva bude uzavřena s osobou, která prokáže, že její průměrný čistý
měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy podle údajů ČSÚ.Pokud budou užívat sociální nájemní byt další osoby, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že měsíční průměr součtu čistých příjmů a sociálních dávek všech členů domácnosti nepřesáhl za 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy:

a) 0,8násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse2členy b) 0,9násobekprůměrnéměsíčnímzdy,jedná-liseodomácnostse3členy

page2image34252736

Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 je 40.324,-Kč, pak 0,6 násobek činí 24.194,-Kč

page3image48980720
C. Nájemní smlouva se uzavře na jeden kalendářní rok s možností jejího opakovaného prodloužení podle konkrétní situace nájemce. Nájemní smlouva může být prodloužena, pokud nájemce a další osoby užívající domácnost nadále splňují podmínky pro uzavření nájemní smlouvy sociálního bydlení.D. Nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá uzavřenou jinou nájemní smlouvu, nemá ve vlastnictví ani spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům, byt,
dům pro rekreační nebo jiné ubytovací účely. Tato podmínka se vztahuje na všechny osoby užívající domácnost sociálního bydleníKontakty pro bližší informace a žádosti:Náboženská obec CČSH, Botanická 1, 602 00Brno
(farářka Mgr. et Mgr. Sandra Silná – telefon 541 212 173, 775 181 279)Betanie – křesťanská pomoc, Borky 7, 614 00Brno
(Ing. Jitka Bednářová – telefon 545 230 775, 603 796 816)
Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2023

I v letošním roce, v pátek 2.června, vás zveme do Husova sboru na Noc kostelů.
Program:

18,00 Zahájení
19,00 Komorní koncert vážné hudby
20,00 Vystoupení pěveckého sboru KAMPANELA
21,30 Výběr z Biblických písní Antonína Dvořáka a z Černošských spirituálů

Po celou dobu programu bude v Husově sboru instalována výstava výtvarných děl I. Krajíčka a Marcely Vichrové.
Mezi jednotlivými programy bude možnost shlédnout krátké filmové vstupy z historie Církve československé husitské.

Program Noci kostelů v Husově sboru na Botanické byl podpořen grantem Jihomoravského kraje.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Postní doba 2023

Popeleční středou 22.2.23 začala letošní postní doba. Jak napsal římskokatolický kněz a bratr v Kristu o.Zbigniew Czendlik „nikdo není tak svatý, aby na něm nebylo něco špatného, a nikdo není tak špatný, aby na něm nebylo něco dobrého…„. Možná s těmito, možná s jinými slovy vstupme tedy do doby, která je vyjímečná v koloběhu liturgického roku a sledujme dění, v nás i kolem nás. Z této bdělé pozornosti se může zrodit mnohé ….

Pokoj Vám, sestry a bratři! Jste srdečně zváni na Botanickou 1 v Brně každou neděli k bohoslužbám, a to od 10 hodin dopoledne. Sandra Silná

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Noc kostelů 2022

Tak jako každý rok, i v tom loňském se Náboženská obec CČSH na Botanické zapojila do programu Noci kostelů. Při realizaci programu nám významně pomohl také Jihomoravský kraj. Děkujeme tímto Jihomoravskému kraji za finanční podporu projektu NOCI KOSTELŮ a už se těšíme na letošní ročník, který se bude konat v pátek 2.června 2023. Program již chystáme.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Slavnostní bohoslužby k výročí zrodu církve

102.výročí zrodu Církve československé husitské si v Brně v Husově sboru na Botanické 1 připomeneme slavnostními bohoslužbami v pátek 7.ledna od 16 hodin. Slouží Juraj Jordán Dovala a káže Jonáš Zaplatil. Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář

Vánoce 2021 v Husově sboru na Botanické

Vánoční bohoslužby budou letos takto:

24.12. od 23h Půlnoční

25.12. od 10h Boží hod

26.12. od 10h svátek sv.Štěpána

2.1.22 od 10h Novoroční bohoslužby

Všichni jsou srdečně zváni.

Rubriky: Aktuality | Napsat komentář