Zamyšlení a texty

Zpět

10.4.2020 - F. Tichý - Velký pátek

              VELKOPÁTEČNÍ   ZTIŠENÍ   

 

ZPĚV:  Zůstaňte zde a bděte se mnou, bděte a modlete se,

           bděte a proste.    (ve zpěvníku č. 325, možno recitovat)

 

ČTENÍ:         Zatčení – Marek 14, 43-52

                              chvíle ticha

 

                      Petrovo zapření  - Marek 14,66-72

                              chvíle ticha

 

                      Před Pilátem  - Marek 15, 1-15

                              chvíle ticha

 

ZPĚV:  Kyrie, Kyrie, eleison    (328)

 

ČTENÍ:         Ukřižování  - Marek 15, 20-32

                                chvíle ticha

 

                      Smrt a pohřeb   - Marek 15,33-47

                                chvíle ticha

 

MODLITBA:  Ježíši, dal jsi sám sebe jako oběť za hřích a bídu světa, a tak nás vysvobodil z našich vin. Uč celý svět i nás zůstávat ve tvé milosti, mít ji vždycky pro naše bližní, učit se odpouštět a naplnit svůj život tvým pokojem. Ať i naši pomíjivost přemůže tvé slavné Vzkříšení. Amen

 

ZPĚV: Před tebou, Pane, temno ztrácí sílu svou,

            noc odchází a den jasně září.     (339)