Život v náboženských obcích

Liturgie

Jádrem života obcí je liturgie. Vrcholem liturgie je čtení z Bible a jeho výklad a potom večeře Páně. V liturgii se setkáváme a sjednocujeme s Kristem. Jsme tak posilováni, abychom v praktickém životě mohli Bohu sloužit celým způsobem života.

Biblické hodiny

Biblické hodiny jsou příležitostí ke společným rozhovorům nad Biblí. Toto naslouchání a sdílení velmi prohlubuje vztahy mezi účastníky.
Irena Marková

Svátosti

Věříme, že v určitých úkonech konaných církví z pověření Kristova působí vzkříšený Ježíš svou zachraňující mocí. Můžeme tak i dnes prožít odpuštění hříchů, posilu a povzbuzení, zmocnění Duchem svatým. Podle tradice uznáváme 7 svátostí: křest, biřmování, večeře Páně, pokání, útěcha nemocných, manželství, svěcení kněžstva).
Jonáš Butta

Vyučování

Vyučujeme děti i dospělé základům křesťanské víry a života.

Pobožnosti

V určitých obdobích např. v adventu, postu nebo v měsíci květnu se konají ve sborech dále pobožnosti. Jejich cílem je připravit nás na hlavní svátky: Vánoce, Velikonoce, letnice.

Služba bližním

Církev se nemá starat jen sama o sebe. Je poslaná do světa, kde má svědčit o Kristu a jeho lásce slovem i činem, proto zřizuje podle svých možností i různé formy služby potřebným.

Organizace

I když to tak mnohdy vypadá, církev není hlavně organizací. Spíš společenstvím věřících lidí. Organizace má sloužit plnému životu takového společenství. Základní organizační jednotkou Církve československé husitské je náboženská obec, za niž odpovídá rada starších volená na šest let. Duchovní správu obce vede farář nebo farářka. O zásadních věcech obce rozhoduje shromáždění všech členů, které se schází nejméně 1 do roka. Na řízení církve se na všech úrovních podílejí vedle duchovních také laikové.Vícero obcí tvoří diecézi, v jejímž čele stojí biskup volený na 7 let a diecézní rada volená na 6 let. Duchovní správu diecéze vede biskup. O zásadních věcech diecéze rozhoduje diecézní shromáždění, které se koná také nejméně 1 za rok.Obdobné je to na nejvyšším stupni. V čele církve stojí patriarcha volený na 7 let a ústřední rada se zástupců diecézí volených na 6 let. O zásadních věcech církve rozhoduje její nejvyšší orgán: sněm svolávaný nejméně jednou za 10 let. O některých otázkách menší závažnosti rozhoduje církevní zastupitelstvo svolávané každý rok a tvořené zástupci diecézí podle počtu obcí v té které diecézi.

Slovo závěrem

Přijdete-li mezi nás, počítejte s tím, že se setkáte s hříšníky a lidmi všelijak nedokonalými. Za mnohými svými ideály pokulháváme. Víme to a je nám to líto. Víme, že každý den potřebujeme sami odpuštění a milost.
Děkujeme Bohu za to, že je takový, jaký je, a že nám opravdu odpouští a že každý den smíme zakoušet jeho věrnou, trpělivou a nepochopitelnou lásku. To je asi to nejdůležitější. Chceme Vám spolu se sestrami a bratry ostatních církví ukazovat na tohoto Boha.