Otázky týkající se členství a obřadů CČSH

Obrázek
Obrázek
Pavel Ingr
Obrázek
Vít Mádr

Členství

1) Jak se stát členem církve? Křtem nebo přijetím (u osob pokřtěných). 2) Jak prakticky postupovat? Zájemce o členství se obrátí na faráře náboženské obce nejbližší jeho bydlišti. Ten jej seznámí s učením, zásadami a principy církve, nepokřtěné připraví ke křtu a pokřtí, pokřtěné přijme obřadem přijetí do církve a zapíše do seznamu obce. 3) Jaké podmínky má žadatel o členství splňovat? Křesťanská víra, ztotožnění se s naukou, praxí a zásadami církve. 4) Jaká práva a povinnosti z členství v církvi vyplývají? Osvědčování víry: – účastí na životě obce, zvláště na liturgii a přijímáním svátostí; čtením Písma, modlitbou,
– následováním Krista v lásce a službě a ve svědectví slovem i životem;
– dále podílem na organizačním a hospodářském životě církve a přispíváním na její hmotné prostředky příspěvky, sbírkami a dary.

I. Narození

Otázky následujících oddílu částečně převzaty podle dokumentu Orientierungshilfe zu liturgischen und kirchenrechtlichen Fragen vydaného Ekumenickou radou církví v Rakousku (ÖRKÖ) Wien 2006. 1) Jaká svátost bývá při této příležitosti udělována? Křest. 2) Kdo jej udílí? Duchovní, zpravidla farář. V případě nouze kterýkoli křesťan. 3) Musí být oba rodiče členy církve? Alespoň jeden. 4) Kdo může být kmotrem? Každý pokřtěný dospělý. 5) Konají se v souvislosti s narozením i nějaké další liturgické úkony? Požehnání. Dříve jako „Úvod matky s dítětem“ dnes častěji jako požehnání rodičům, dítěti a sourozencům. 6) Jaké církevně právní důsledky ze křtu vyplývají? Členství v církvi. 7) Uznávají křest i jiné církve? Církev římskokatolická, Církev českobratrská evangelická s dalšími členskými církvemi Společenství evangelických církví Evropy (GEKE; dříve Leuenberská konkordie) 8) Existují oficiální dohody o vzájemném uznání křtu? S Církví římskokatolickou z 25. 1. L. P. 1994.

II. Dětství a mládí

1) Jaké svátosti příp. liturgické úkony se udělují dětem a mládeži? První přijímání večeře Páně spojené se svátostí pokání a biřmování. 2) V jakém věku se uděluje? První přijímání zpravidla kolem 10 let. Biřmování zpravidla od 13 let výše. 3) Jak probíhá příprava? Duchovní péčí a zvláštní přípravou. 4) Zvláštní poznámky. Od 18 let aktivní volební právo v církvi a účast na rozhodování o záležitostech náboženské obce.

III. Manželství

1) Jaký je vztah mezi uzavřením církevního manželství a civilním sňatkem? Uzavření církevního manželství uznáno zákonem jako jedna z forem uzavření manželství. 2) Je manželství svátostí? Ano. 3) Kdo vykonává církevní svatební obřad? Duchovní, zpravidla farář. 4) Kdo může být svědkem? Každý dospělý. 5) Musí být oba snoubenci členy církve? Alespoň jeden musí být členem církve. 6) Co v případě, že jeden ze snoubenců je jiné konfese? Postupuje se s ohledem na řád příslušné konfese.V případě Církve římskokatolické se postupuje podle Direktáře k provádění ekumenických vztahů. 7) Je možný církevní sňatek rozvedených? Ano, za podmínky pokání.

IV. Nemoc – umírání – pohřeb

1) Jaké svátostné a liturgické obřady se konají pro těžce nemocné? Útěcha nemocných (modlitba se vzkládáním rukou) provázená podle možností svátostí pokání a večeří Páně u lůžka nemocného. 2) Jak jsou umírající doprovázeni? Návštěvou, modlitbou v obci. 3) Kdo koná pohřební obřady? Duchovní, zpravidla farář, nebo kazatel. 4) Je možný církevní pohřeb pro ty, kdo vystoupili z církve? Ano, jako služba pozůstalým. 5) Jak probíhá vzpomínka na zesnulé? Při liturgii zpravidla nejbližší neděli po pohřbu a také při výročích narození a úmrtí.

V. Neděle a svátky

1) Jakým způsobem se světí neděle? Slavením liturgie. 2) Kdo je pozván k přijímání večeře Páně? Každý pokřtěný. 3) Je praktikováno společenství Božího slova a stolu Páně s dalšími církvemi? S Církví českobratrskou evangelickou a dalšími členskými církvemi Společenství evangelických církví Evropy (GEKE; dříve Leuenberská konkordie). 4) Jaké další liturgické formy se konají? Pobožnosti, bohoslužby Slova konané kazateli; bohoslužby pro děti a mládež; modlitební shromáždění; modlitby se zpěvy z Taizé. 5) Jaké svátky se slaví? Hlavní křesťanské svátky: Velikonoce, Letnice, Vánoce; dále památky svědků Páně: Jan Křtitel (24. 6.); Matka Páně Maria (15. 8.); Mučedníků a svědků Páně (1. 11.) a dále svědků Páně v našem národě zvl.: Mistr Jan Hus (6. 7.); Cyril a Metoděj (5. 7.); Kníže Václav (28. 9.), Jan Amos Komenský (15. 11.). 8. 1. si církev připomíná výročí svého vzniku.

Obrázek
Obrázek
Ondřej Karamazín
Obrázek
Irena Marková