Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zvu vás ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 30.6. – 6.7. a zároveň na celé prázdniny.

 

Liturgický kalendář:

30.6.  6. po Duchu Svatém / Prvomučedníci římští 3.7. Tomáš, apoštol Páně 4. 7. Prokop, opat 5. 7. Cyril a Metoděj, věrozvěstové, apoštolové Slovanů 6. 7. Mistr Jan Hus, mučedník

 

Myšlenka na týden:

„Mír má tři různé stránky: mír člověka s Bohem, člověka se sebou samým a člověka s bližním. A celý tento mír má svůj základ v zachovávání Božích příkazů.“ Jan Hus

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, prosíme za náš svět. Dávej nám všem dary Ducha Svatého, ať v něm a skrze něho můžeme žít. Nauč nás vnímat krásu, dobro a lásku ve všem, co nás obklopuje. Otevři náš duchovní zrak, ať žasneme a děkujeme ti za nekonečnou milost bytí.

 

Stvořiteli veškerenstva, oslavujeme tě za tvé věrné svědky Cyrila a Metoděje. Dej nám jejich vytrvalost a moudrost, abychom zasévali do lidských srdcí tvé životodárné Slovo.

 

Veliký Bože, velebíme tě za tvého věrného svědka Mistra Jana Husa. Prosíme o víru a nasazení pro tvou Pravdu, abychom i my byli ochotní pro Krista trpět a přinášet oběti jako Mistr Jan.

 

Věčný Bože, prosíme tě za dětské tábory a různá setkání, která budou přes léto probíhat v naší církvi i mimo ni. Požehnej všem, kteří je organizují i dětem a mladým lidem, kteří se jich budou účastnit.

 

Dobrý Bože, prosíme tě, ochraňuj všechny poutníky na jejich cestách. Dopřej jim prožít čas klidu a odpočinku.

 

2) Modlitby z NO:

Věčný Bože, vdechni život, lásku a svého Ducha do našeho společenství. Ať se naše náboženské obce opět zazelenají životem a stanou se domovem pro všechny, kteří hledají tebe.

 

3) Modlitba z tradice:

„Všemohoucí Bože, jenž jsi cesta, pravda i život, ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe, svou hlavu, napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Otevřela se cesta satanova a mnozí po ní kráčejí. Přispěj maličkému svému stádci, aby tě nezrazovalo, ale úzkou cestou tě následovalo až do konce.“ Jan Hus

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Duch Boží. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Propojme svou modlitbu s čistou bdělostí, duchapřítomností.)

 

Jako bonus na léto vám připojuji ještě krátké zamyšlení Anselma Grüna o kontemplaci v chůzi, které jistě potěší vaše srdce:

„Cesta je obrazem našeho života. Číňané znají pojem tao, který označuje cosi, co odpovídá vnitřní cestě. Jsme ustavičně na cestě. Ten, kdo putuje, se tím zároveň proměňuje. Při chůzi se mohu oprostit od starostí a zbytečného přemítání. Sören Kierkegaard kdysi prohlásil: "Neznám takové starosti, od kterých bych se nedokázal chůzí osvobodit." Jakmile se plně oddám chůzi, osvobodím se od starostí a potíží, od fixace na cíl. Prostě jdu jen tak kupředu, a tím se ve mně cosi proměňuje. Osvobozuji se a nabývám klidu - oddávám se vnitřní cestě. Takto beze zbytku vstupuji do jedinečné podoby, k níž mě Bůh stvořil.“

 

Sestry a bratři, přeji vám krásné a požehnané léto, Boží ochranu na všech vašich cestách a pokoj Páně, ať nás provází. 

Modlitby začnu posílat opět v září, v Duchu a v modlitbách jsme ale nadále spolu.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz