Týdenní modlitba

Milé sestry a bratři,

zvu vás ke společným modlitbám. Pro svět a celé stvoření je každá modlitba velikým požehnáním. Pravidelné ztišení zároveň přináší naší duši spojení s Bohem, světlo a mír v srdci.

Zasílám vám modlitby na týden 21.4. – 27.4.

 

Liturgický kalendář:

21.4.   3. neděle po Velikonocích / Anselm z Canterbury, biskup

22.4. Leonid, mučedník / Theodor ze Sykeonu, poustevník a biskup 23.4. Vojtěch, pražský biskup a mučedník 24.4. Jiří, mučedník 25.4. Marek, evangelista 27.4. Zita, panna a pomocnice chudých

 

Myšlenka na týden:

„Můj Bože a můj Pane, má naděje a radosti mého srdce, pověz mé duši, zda je to ona radost, o které nám pravíš skrze svého Syna: Proste a dostanete, aby se vaše radost naplnila. Našel jsem totiž jakousi vrchovatě plnou radost, ba více než plnou: Vždyť ačkoli je jí plné srdce, plná mysl a plná duše, ačkoli je jí celý člověk naplněn, přece ještě nad všechnu míru radosti zbývá. Proto také celá tato radost nevstoupí do těch, kdo se radují, ale oni celí vejdou do radosti.“ Anselm z Canterbury

 

1) Denní modlitby ve 20.00 (příp. v jiném čase):

Svatý Bože, Ty jsi láska, není jiné cesty k tobě než skrze Krista - vtělenou lásku. Dej do našich srdcí lásku nezištnou a věčnou, abychom žili ve věčné jednotě s tebou.

 

Nebeský Otče, prosíme tě za mír na Zemi. Lidé z mnoha koutů světa pláčou a volají k tobě, protože trpí ve válce. My se přidáváme k jejich hlasu a prosíme tě: Dopřej jim svůj pokoj a život v míru. 

 

Pane Ježíši, ve tvém svatém jménu prosíme za všechny pronásledované, kteří trpí v koncentračních táborech v Severní Korey, v Číně a všude jinde ve světě. Celé rodiny trpí pod tíhou otroctví a tyranie. Smiluj se nad utiskovanými, daruj jim svobodu a vykoupení.

 

Duchu Svatý, prosíme za politiky a mocné tohoto světa. Ať se nechají ovlivnit tvou vládou a mocí. Nechť tvoje moudrost vede jejich kroky.

 

2) Modlitby z NO:

Věčný Bože, prosíme tě za naše sbory, za rady starších a za společenství věřících – odemykej naše srdce a otevírej je dokořán. Kéž jsme autentičtí, umíme ustoupit ze svých názorových pozic a umíme vytvářet jednotu. Chceme být čistí a milosrdní před tvou tváří. Ať se tvůj jednorozený Syn stane naším trvalým hostem a přítelem.

 

3) Modlitba z tradice. / Modleme se společně tento týden:

„Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane, slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání. Opatři nás znamením své dobroty a veď nás svou cestou, abychom kráčeli za tvou pravdou. Rozvesel naše srdce, abychom žili v úctě k tvému svatému jménu, neboť jsi veliký a podivuhodný. Tys jediný Bůh a tobě není nikdo roven, Pane, jsi mocný svým milosrdenstvím a dobrotivý svou mocí, abys podpíral, utěšoval a zachraňoval všechny, kteří skládají svou důvěru ve tvé svaté jméno.“ z řecké liturgie

 

4) Prostor pro individuální duchovní praxi nebo osobní modlitby:

(ztišení, Žaltář, rozjímání nad Písmem, breviář...)

 

5) Vnitřní modlitba:

Christos anesti / nebo Kristus vstal z mrtvých. (Modlíme se v duchu, kdekoliv jsme. Propojme svou modlitbu s čistou bdělostí, duchapřítomností.)

 

Sestry a bratři, můžete mi posílat své náměty a jména lidí, za které se chcete modlit.

 

Přeji vám krásné a požehnané velikonoční období, dny naplněné odvahou, milosrdenstvím a nadějí, přítomnost Ducha Svatého, dobro a Boží lásku všude a ve všem.

Juraj Jordán Dovala, biskup

 

 

www.ccshbrno.cz

www.ccshhodonin.cz